Акафист святой праведной блаженной Матроне Московской

Акафист святой праведной блаженной Матроне Московской

Открыть и скачать

Акафист святой праведной блаженной Матроне Московской

Тропарь, глас 2
Бо́ гом умудре́ нную блаже́ нную ста́ рицу
Матро́ ну,/ земли́ Ту́ льския процвете́ ние/
и гра́ да Москвы́ пресла́ вное украше́ ние,/
восхва́ лим днесь, ве́ рнии./ Сия́ бо, све́ та
дневна́ го не позна́ вши,/ све́ том Христо́ вым
просвети́ ся/ и да́ ром прозре́ ния и исцеле́ ния обогати́ ся./ Пресе́ льница же
и стра́ нница на земли́ бы́ вши,/ ны́ не
в черто́ зех Небе́ сных Престо́ лу Бо́ жию
предстои́ т// и мо́ лится о душа́ х на́ ших.
Кондак, глас 7
К служе́ нию Христо́ ву/ от чре́ ва
ма́ терня преды́ збранная,/ пра́ ведная
Матро́ но,/ стезе́ ю скорбе́ й и печа́ лей
ше́ ствующи,/ тве́ рдую ве́ ру и благоче́ стие
яви́ вши,/ Бо́ гу угоди́ ла еси́ ./ Те́ мже, почита́ юще па́ мять твою́, мо́ лим тя:/ помози́
и нам в любви́ Бо́ жии пребыва́ ти,// ста́ рице
блаже́ нная.
3
Акафист
святой блаженной
Матроне Московской
Кондак 1
Избра́ нная Ду́ хом Бо́ жиим от пеле́ н
младе́ нческих, блаже́ нная ста́ рице
Матро́ но, слепоту́ и не́ мощь теле́ сную ко
очище́ нию духо́ вному от Бо́ га прия́вшая,
да́ ром прозре́ ния и чуде́ с обогати́ лася
еси́ и венце́ м нетле́ нным от Го́ спода
украси́ лася еси́ . Сего́ ра́ ди и мы благода́ рне вене́ ц похва́ льный прино́ сим ти,
вопию́ще:
Ра́ дуйся, пра́ ведная ма́ ти Матро́ но, те́ –
плая о нас к Бо́ гу моли́ твеннице.
4
Икос 1
А́ нгел во пло́ ти яви́ лася еси́ на земли́ ,
Матро́ но блаже́ нная, исполня́ющи во́ лю
Бо́ жию. А́ ще рождество́ твое́ в слепоте́
теле́ сней бысть, но Госпо́ дь, умудря́яй
слепцы́ и любя́й пра́ ведныя, просвети́
духо́ внии о́ чи твои́ , да послу́ жиши
лю́дем и дела́ Бо́ жии я́вятся чрез тебе́ .
Мы же с любо́ вию вопие́ м ти такова́ я:
Ра́ дуйся, от младе́ нчества Бо́ гом
избра́ нная; ра́ дуйся, благода́ тию Ду́ ха
Свята́ го от пеле́ н осене́ нная.
Ра́ дуйся, да́ ром чуде́ с измла́ да обогаще́ нная; ра́ дуйся, прему́ дростию от
Бо́ га свы́ ше испо́ лненная.
Ра́ дуйся, мы́ сленныма очи́ ма во́ лю
Бо́ жию прозира́ ющая; ра́ дуйся,
слепо́ тствующих умо́ м мудрецо́ в
ве́ ка се́ го посрамля́ющая.
Ра́ дуйся, ду́ ши заблу́ ждшия к Бо́ гу
5
приводя́щая; ра́ дуйся, ско́ рби
и печа́ ли утоля́ющая.
Ра́ дуйся, пра́ ведная ма́ ти Матро́ но, те́ –
плая о нас к Бо́ гу моли́ твеннице.
Кондак 2
Ви́ дяще лю́дие и иере́ й, егда́ креща́ ше
тя, блаже́ нная, чу́ дный столп о́ блачный
над главо́ ю твое́ ю и обоня́вше благоуха́ ние ве́ лие, дивля́хуся, что у́ бо сия́ отрокови́ ца бу́ дет, пою́ще Бо́ гу: Аллилу́ иа.
Икос 2
Ра́ зум име́ я просвеще́ нный, иере́ й
Бо́ жий Васи́ лий позна́ , я́ко креща́ емая
от него́ сосу́ д благода́ ти Бо́ жия есть, и тя,
пра́ ведная Матро́ но, открови́ цу свя́ту
нарече́ . От на́ шего же усе́ рдия прино́ сим
ти похвалы́ сия́:
Ра́ дуйся, во святе́ й купе́ ли благода́ тию Свята́ го Ду́ ха облагоуха́ нная;
6
ра́ дуйся, на пе́ рсех твои́ х крест запечатле́ нный име́ вшая.
Ра́ дуйся, моли́ твеннице, от Бо́ га
лю́дем дарова́ нная; ра́ дуйся, свеще́
неугаси́ мая, пред Го́ сподем сия́ющая.
Ра́ дуйся, да́ ром чудотворе́ ния от Бо́ га
просла́ вленная на земли́ ; ра́ дуйся,
венце́ м неувяда́ емым от Го́ спода
уве́ нчанная на Небеси́ .
Ра́ дуйся, ми́ лости Бо́ жия гре́ шным
возвеща́ ющая; ра́ дуйся, от исто́ чника
воды́ живы́ я жа́ ждущия напая́ющая.
Ра́ дуйся, пра́ ведная ма́ ти Матро́ но, те́ –
плая о нас к Бо́ гу моли́ твеннице.
Кондак 3
Си́ лу Бо́ жия благода́ ти ощуща́ ющи,
еще́ во младе́ нчестве су́ щи, Матро́ но
блаже́ нная, ко ико́ нам святы́ м устремля́лася еси́ , и чи́ стым се́ рдцем и младе́ н-
7
ческими усты́ хвалу́ Бо́ гу возглаша́ ла
еси́ : Аллилу́ иа.
Икос 3
Иму́ щи от Бо́ га дар прозре́ ния изде́ тска, блаже́ нная ма́ ти, сокрове́ нная
серде́ ц приходя́щих к тебе́ ве́ дущи,
и о́ ным бу́ дущая, я́ко настоя́щая,
сказу́ ющи, мно́ гия лю́ди на путь благоче́ стия направля́ла еси́ . Те́ мже прославля́юще Бо́ га, умудря́ющаго слепцы́ ,
вопие́ м тебе си́ це:
Ра́ дуйся, ди́ вная прови́ дице; ра́ дуйся,
сокрове́ нных грехо́ в обличи́ тельнице.
Ра́ дуйся, помраче́ нных душе́ ю пресве́ тлая наста́ внице; ра́ дуйся, заблу-
́ждших ми́ лостивая путеводи́ тельнице.
Ра́ дуйся, звездо́ , ве́ рным путь указу́ ­
8
ющая; ра́ дуйся, свеще́ , во тьме ве́ ка
сего́ светя́щая.
Ра́ дуйся, еди́ ному Бо́ гу послужи́ вшая;
ра́ дуйся, ко́ зни диа́ вольския благода́ тию Ду́ ха Свята́ го попра́ вшая.
Ра́ дуйся, пра́ ведная ма́ ти Матро́ но,
те́ плая о нас к Бо́ гу моли́ твеннице.
Кондак 4
Бу́ ря недоуме́ ния и смяте́ ния о чудесе́ х твои́ х в лю́дех разве́ яся, ма́ ти
блаже́ нная, и ти́ и, вразуми́ вшу их
Го́ споду, ди́ вному во святы́ х Свои́ х,
просла́ виша и восхвали́ ша тя, Бо́ гу же
с благодаре́ нием воспе́ ша: Аллилу́ иа.
Икос 4
Слы́ шавше лю́дие, ма́ ти Матро́ но,
я́ко по́ мощь в неду́ зех душе́ вных
и теле́ сных подае́ ши, прихожда́ ху
к тебе́ со упова́ нием, и, сове́ т благопри-
9
я́тен и исцеле́ ние получи́ вше, благодаря́ще Бо́ га, воспева́ ху тебе́ :
Ра́ дуйся, я́ко боле́ знующих и стра́ ждующих душе́ ю прие́ млеши;
ра́ дуйся, я́ко мир душа́ м скорбя́щим
да́ руеши.
Ра́ дуйся, в заблужде́ ниих су́ щих вразуми́ тельнице; ра́ дуйся, благоче́ стия
учи́ тельнице.
Ра́ дуйся, печа́ лей на́ ших утоли́ тельнице; ра́ дуйся, в ско́ рбех уте́ шительнице.
Ра́ дуйся, блага́ я безсре́ бренице;
ра́ дуйся, неду́ гов вся́ческих безме́ здная врачева́ тельнице.
Ра́ дуйся, пра́ ведная ма́ ти Матро́ но,
те́ плая о нас к Бо́ гу моли́ твеннице.
Кондак 5
Боготе́ чная звезда́ возсия́ла еси́ ,
ма́ ти блаже́ нная Матро́ но, во дни лихо-
10
ле́ тия во Оте́ чествии на́ шем, я́ко но́ вая
испове́ дница, и́ го Христо́ во дерзнове́ нно и безбоя́зненно чрез все житие́
пронесла́ еси́ , и благода́ тию Бо́ жиею
укрепля́ема, подава́ ла еси́ недоумева́ ющим вразумле́ ние, стра́ ждущим
осла́ бу, больны́ м исцеле́ ние, благода́ рственно зову́ щим Бо́ гу: Аллилу́ иа.
Икос 5
Ви́ девше мно́ зи Росси́ йстии лю́дие
чудеса́ и исце́ ления, Бо́ жиею благода́ тию от тебе́ подава́ емая: хромы́ м —
хожде́ ние, разсла́ бленным и на одре́
лежа́ щим — исцеле́ ние, бесну́ ющимся
— духо́ в зло́ бы отгна́ ние, устреми́ шася
к тебе́ , ма́ ти, я́ко к исто́ чнику неисчерпа́ емому, от него́ же испи́ вше оби́ льно,
умиле́ нным се́ рдцем возопи́ ша тебе́
такова́ я:
Ра́ дуйся, на путь пра́ вый от младе́ н-
11
чества призва́ нная; ра́ дуйся, пра́ веднице, от Бо́ га нам дарова́ нная.
Ра́ дуйся, цели́ тельнице, неду́ ги
на́ ша исцеля́ющая; ра́ дуйся,
в ну́ ждах на́ ших ско́ ро помога́ ющая.
Ра́ дуйся, душеполе́ зными сове́ ты
нас вразумля́ющая; ра́ дуйся, недоуме́ ния на́ ша ско́ ро разреша́ ющая.
Ра́ дуйся, ду́ хи нечи́ стыя от челове́ к
отгоня́ющая; ра́ дуйся, от вся́кого зла
моли́ твою твое́ ю огражда́ ющая.
Ра́ дуйся, пра́ ведная ма́ ти Матро́ но,
те́ плая о нас к Бо́ гу моли́ твеннице.
Кондак 6
Провозве́ стник свя́тости и пра́ ведности жития́ твоего́ , блаже́ нная ма́ ти,
яви́ ся святы́ й и пра́ ведный оте́ ц Иоа́ нн
Кроншта́ дтский, егда́ узре́ тя во хра́ ме
и наименова́ тя свою́ прее́ мницу та́ же
и осмы́ й столп Росси́ и. Вси же, слы́ –
12
шавше сие́ , просла́ виша Го́ спода,
возглаша́ юще Ему́ песнь: Аллилу́ иа.
Икос 6
Возсия́ моли́ твами твои́ ми, ма́ ти
Матро́ но, свет благода́ ти Бо́ жия
в сердца́ х, не ве́ дущих Бо́ га и грехми́
мно́ гими прогневля́ющих Его́ . Ти́ и же,
ви́ дяще чудеса́ , тобо́ ю соверша́ емая,
обраща́ хуся ко Го́ споду, ублажа́ юще тя
си́ це:
Ра́ дуйся, по́ двиги твои́ ми Бо́ га
прославля́ющая; ра́ дуйся, сла́ ву
Бо́ жию нам явля́ющая.
Ра́ дуйся, неве́ рныя на путь пра́ вый
наставля́ющая; ра́ дуйся, грехми́
оскверне́ нныя моли́ твами твои́ ми
очища́ ющая.
Ра́ дуйся, к покая́нию нас призыва́ ющая; ра́ дуйся, за вся благодари́ ти
Го́ спода нас вразумля́ющая.
13
Ра́ дуйся, храм Бо́ жий люби́ ти нас
науча́ ющая; ра́ дуйся, во огра́ ду
церко́ вную расточе́ нныя о́ вцы собира́ ющая.
Ра́ дуйся, пра́ ведная ма́ ти Матро́ но,
те́ плая о нас к Бо́ гу моли́ твеннице.
Кондак 7
Хотя́щи Пресвяту́ ю Влады́ чицу на́ шу
Богоро́ дицу досто́ йно ублажи́ ти, ма́ ти
Матро́ но, повеле́ ла еси́ лю́дем написа́ ти всечестны́ й о́ браз Ея́, «Взыска́ ние
поги́ бших» имену́ емый, и в хра́ ме
Бо́ жием ве́ си твоея́ водвори́ ти, да вси
взира́ юще на све́ тлый лик Пречи́ стыя,
со умиле́ нием восхва́ лят Ю, Го́ споду же
возопию́т: Аллилу́ иа.
Икос 7
Но́ вую тя засту́ пницу, моли́ твенницу и хода́ таицу к Бо́ гу дарова́ Госпо́ дь
14
в годи́ ну тя́жкую лю́дем Росси́ йским,
мно́ зи бо отпада́ ху от Святы́ я Це́ ркве, ты
же, ма́ ти, малове́ рныя и заблу́ ждшия
наставля́ла еси́ сло́ вом и де́ лом,
явля́ющи ди́ вная чудеса́ Бо́ жия. Те́ мже
воспева́ ем ти си́ це:
Ра́ дуйся, страны́ на́ шея Росси́ йския
неусы́ пная печа́ льнице; ра́ дуйся,
спасе́ ния на́ шего хода́ таице.
Ра́ дуйся, Бо́ га, Судии́ пра́ веднаго,
умилостиви́ тельнице; ра́ дуйся,
неду́ жных и оби́ димых покрови́ –
тельнице.
Ра́ дуйся, немощны́ х и безнаде́ жных
помо́ щнице; ра́ дуйся, про́ тиву духо́ в
зло́ бы непреста́ нная вои́ тельнице.
Ра́ дуйся, я́ко трепе́ щут тя кня́зи
бесо́ встии; ра́ дуйся, я́ко ра́ дуются
о тебе́ А́ нгелы и челове́ цы.
Ра́ дуйся, пра́ ведная ма́ ти Матро́ но,
те́ плая о нас к Бо́ гу моли́ твеннице.
15
Кондак 8
Стра́ нно малове́ рным и неразу́ мным
бысть, ка́ ко слепорожде́ нная ви́ дети
и ве́ дети мо́ жет не то́ чию настоя́щая, но
и бу́ дущая, не ве́ дяху бо си́ лы Бо́ жия,
в не́ мощи челове́ честей соверша́ емыя.
Мы же, блаже́ нная ма́ ти, прему́ дрость
Бо́ жию, в тебе́ явле́ нную, зря́ще, вопие́ м
Бо́ гу: Аллилу́ иа.
Икос 8
Вся́ческия досажде́ ния и оби́ ды,
изгна́ ния и укоре́ ния претерпе́ ла еси́ ,
блаже́ нная ма́ ти, не се́ тующи о сем, но
за вся благодаря́щи Бо́ га. Сим же и нас
науча́ еши терпели́ во нести́ крест свой,
тебе́ же благохвали́ ти та́ ко:
Ра́ дуйся, в моли́ тве непреста́ нно
пребыва́ вшая; ра́ дуйся, духо́ в зло́ бы
посто́ м и моли́ твою отгна́ вшая.
Ра́ дуйся, мир благода́ тный стяжа́ в­
16
шая; ра́ дуйся, любо́ вию твое́ ю
мно́ гия о́ крест тебе́ спаса́ вшая.
Ра́ дуйся, житие́ м твои́ м изря́дно
лю́дем послужи́ вшая; ра́ дуйся, и по
кончи́ не твое́ й лю́дем непреста́ нно
помога́ ющая.
Ра́ дуйся, и ны́ не на́ шим проше́ –
нием те́ пле внима́ ющая; ра́ дуйся,
упова́ ющих на по́ мощь твою́ не
оставля́ющая.
Ра́ дуйся, пра́ ведная ма́ ти Матро́ но,
те́ плая о нас к Бо́ гу моли́ твеннице.
Кондак 9
Вся́кия ско́ рби и боле́ зни а́ ще
и претерпе́ ла еси́ , ма́ ти Матро́ но,
непреста́ нно веду́ щи брань с си́ лами
тьмы, облича́ ющи ко́ зни и кова́ рства
их, и изгоня́ющи бе́ сы от одержи́ мых,
оба́ че до кончи́ ны дний твои́ х помога́ ла
еси́ стра́ ждущим, неду́ гующим и скор-
17
бя́щим, при́ сно пою́щи Бо́ гу: Аллилу́ иа.
Икос 9
Вети́ и многовеща́ ннии не возмо́ гут
досто́ йно просла́ вити свято́ е житие́
твое́ и чудеса́ , си́ лою Бо́ жиею тобо́ ю
твори́ мая, преди́ вная ста́ рице. Мы же,
хотя́ще псало́ мски хвали́ ти Бо́ га во
святы́ х Его́ и подвиза́ емии серде́ чною
любо́ вию, дерза́ ем пе́ ти тебе́ такова́ я:
Ра́ дуйся, у́ зкий путь и те́ сная врата́
избра́ вшая; ра́ дуйся, доброде́ тельми
мно́ гими просия́вшая.
Ра́ дуйся, вся тле́ нная в житии́ твое́ м
отве́ ргшая; ра́ дуйся, смире́ нием, я́ко
венце́ м драги́ м, украше́ нная.
Ра́ дуйся, ева́ нгельски, я́ко пти́ ца
небе́ сная, на земли́ пожи́ вшая;
ра́ дуйся, Сы́ ну Бо́ жию, не име́ вшему, где главу́ подклони́ ти, после́ –
довавшая.
18
Ра́ дуйся, ны́ не во оби́ телех ра́ йских
веселя́щаяся; ра́ дуйся, и нас,
гре́ шных, моля́щихся тебе́ , ми́ лостию твое́ ю не оставля́ющая.
Ра́ дуйся, пра́ ведная ма́ ти Матро́ но,
те́ плая о нас к Бо́ гу моли́ твеннице.
Кондак 10
Спасти́ хотя́щи мно́ гия лю́ди от
страда́ ний теле́ сных и душе́ вных неду́ г,
всено́ щно пребыва́ ла еси́ , пра́ веднице
Бо́ жия, в моли́ тве, прося́щи им по́ мощи
и укрепле́ ния от Го́ спода на́ шего Иису́ са
Христа́ , пою́щи Ему́ : Аллилу́ иа.
Икос 10
Стена́ и покро́ в была́ еси́ во дни
жития́ твоего́ , блаже́ нная ма́ ти, всем
к тебе́ прибега́ ющим, и по смерти́
не престае́ ши хода́ тайствовати пред
Бо́ гом о лю́дех, с ве́ рою притека́ ющих
19
ко гро́ бу твоему́ . Те́ мже у́ бо услы́ ши
ны́ не и нас, гре́ шных, скорбьми́ ,
боле́ зньми и мно́ гими печа́ льми одержи́ мых, и потщи́ ся на по́ мощь твои́ ми
моли́ твами всем, к тебе́ вопию́щим:
Ра́ дуйся, оби́ димых ско́ рая предста́ тельнице; ра́ дуйся, терпя́щих
лише́ ния уте́ шительнице.
Ра́ дуйся, честна́ го супру́ жества охране́ ние; ра́ дуйся, всех, во вражде́
су́ щих, умире́ ние.
Ра́ дуйся, непра́ во на суд влеко́ мых
защи́ тительнице; ра́ дуйся, и о вино́ вных пред судо́ м земны́ х к Бо́ гу
ми́ лостивая хода́ таице.
Ра́ дуйся, лиши́ вшихся кро́ ва
приста́ нище; ра́ дуйся, всех, к тебе́
взыва́ ющих, засту́ пнице.
Ра́ дуйся, пра́ ведная ма́ ти Матро́ но,
те́ плая о нас к Бо́ гу моли́ твеннице.
20
Кондак 11
Пе́ ние а́ нгельское слы́ шала еси́ ,
ма́ ти честна́ я Матро́ но, еще́ на земли́
живу́ щи. Научи́ и нас, недосто́ йных,
ка́ ко подоба́ ет сла́ вити Бо́ га, в Тро́ ице
почита́ емого, Отца́ и Сы́ на и Свята́ го
Ду́ ха, Ему́ же непреста́ нно во́ инства
небе́ сная велегла́ сно воспева́ ют: Аллилу́ иа.
Икос 11
Светоза́ рным све́ том сия́ет житие́
твое́ , блаже́ нная Матро́ но, освеща́ я
мрак многосу́ етнаго ми́ ра сего́ , и влече́ т
к себе́ ду́ ши на́ ша: я́ко да и мы луче́ ю
благода́ ти Бо́ жия озари́ мся и ско́ рбный
путь привре́ менныя жи́ зни богоуго́ дно
пройде́ м и Ца́ рствия Бо́ жия дости́ гнем,
иде́ же ты, ма́ ти, ны́ не всели́ лася еси́ ,
слы́ шащи глас наш, тебе́ зову́ щих:
Ра́ дуйся, свеще́ Бо́ жия, при́ сно
21
горя́щая; ра́ дуйся, би́ сере честны́ й,
блиста́ нием святы́ ни твоея́ нас
озаря́ющий.
Ра́ дуйся, цве́ те благово́ нный,
Ду́ хом Святы́ м нас облагоуха́ ющий;
ра́ дуйся, ка́ меню ве́ ры, малоду́ шныя
в благоче́ стии утвержда́ ющий.
Ра́ дуйся, звездо́ пресве́ тлая, пра́ вый
путь нам указу́ ющая; ра́ дуйся,
до́ брая вои́ тельнице Христо́ ва,
мече́ м моли́ твы де́ монския полки́
устраша́ ющая.
Ра́ дуйся, я́ко все житие́ твое́ свя́то
и непоро́ чно; ра́ дуйся, я́ко и смерть
твоя́ пред Го́ сподем честна́ .
Ра́ дуйся, пра́ ведная ма́ ти Матро́ но,
те́ плая о нас к Бо́ гу моли́ твеннице.
Кондак 12
Благода́ ть Бо́ жию оби́ льно еще́ от
пеле́ н восприя́ла еси́ , ма́ ти блаже́ нная,
22
я́же вы́ ну пребы́ сть с тобо́ ю по вся
дни жи́ зни. Ве́ руем несумне́ нно, я́ко
и по успе́ нии твое́ м благода́ ть сия́
пребога́ тно пребыва́ ет с тобо́ ю. Сего́
ра́ ди припа́ дающе мо́ лимся: не лиши́
и нас, еще́ стра́ нствующих на земли́ ,
по́ мощи твоея́ и заступле́ ния, прося́щи
Го́ спода поми́ ловати всех, пою́щих Ему́ :
Аллилу́ иа.
Икос 12
Пою́ще мно́ гая и ди́ вная твоя́
чудеса́ , ма́ ти Матро́ но, восхваля́ем Бо́ га,
дарова́ вшаго гра́ ду Москве́ и Оте́ честву
на́ шему во дни безбо́ жия и гоне́ ния
тя, непоколеби́ мый столп благоче́ стия
и ве́ ры. Ны́ не же, блаже́ нная ма́ ти,
благода́ рным се́ рдцем воспева́ ем тебе́
си́ це:
Ра́ дуйся, мир Христо́ в в душе́ твое́ й
стяжа́ вшая; ра́ дуйся, сего́ ра́ ди
23
мно́ гая лю́ди о́ крест тебе́ к Бо́ гу
приве́ дшая.
Ра́ дуйся, в немо́ щном те́ ле су́ щи,
си́ лу Бо́ жия благода́ ти показа́ вшая;
ра́ дуйся, во обре́ тении честны́ х
моще́ й твои́ х Бо́ жию ми́ лость нам
яви́ вшая.
Ра́ дуйся, со́ нма святы́ х Моско́ вских
изря́дное процвете́ ние; ра́ дуйся,
гра́ да Москвы́ пресла́ вное украше́ ние.
Ра́ дуйся, Оте́ чества на́ шего при́ сная
пред Бо́ гом печа́ льнице; ра́ дуйся,
к покая́нию и моли́ тве о земли́
Росси́ йстей всех призыва́ ющая.
Ра́ дуйся, пра́ ведная ма́ ти Матро́ но,
те́ плая о нас к Бо́ гу моли́ твеннице.
24
Кондак 13
О блаже́ нная ма́ ти, услы́ ши ны́ не
воспева́ емое тебе́ хвале́ бное пе́ ние
и испроси́ нам у Го́ спода Иису́ са Христа́
грехо́ в оставле́ ние, христиа́ нския
ми́ рныя кончи́ ны и до́ браго отве́ та на
Стра́ шнем Суди́ щи Его́ , да и мы с тобо́ ю
сподо́ бимся в селе́ ниих ра́ йских
сла́ вити Святу́ ю Тро́ ицу, вопию́ще:
Аллилу́ иа.
Этот кондак читается трижды.
Икос 1
А́ нгел во пло́ ти яви́ лася еси́ на земли́ ,
Матро́ но блаже́ нная, исполня́ющи
во́ лю Бо́ жию. А́ ще рождество́ твое́
в слепоте́ теле́ сней бысть, но Госпо́ дь,
умудря́яй слепцы́ и любя́й пра́ ведныя,
просвети́ духо́ внии о́ чи твои́ , да послу́ –
жиши лю́дем и дела́ Бо́ жии я́вятся
чрез тебе́ . Мы же с любо́ вию вопие́ м ти
такова́ я:
25
Ра́ дуйся, от младе́ нчества Бо́ гом
и́ збранная; ра́ дуйся, благода́ тию
Ду́ ха Свята́ го от пеле́ н осене́ нная.
Ра́ дуйся, да́ ром чуде́ с измла́ да
обогаще́ нная; ра́ дуйся, прему́ дростию от Бо́ га свы́ ше испо́ лненная.
Ра́ дуйся, мы́ сленныма очи́ ма во́ лю
Бо́ жию прозира́ ющая; ра́ дуйся,
слепо́ тствующих умо́ м мудрецо́ в
ве́ ка се́ го посрамля́ющая.
Ра́ дуйся, ду́ ши заблу́ ждшия к Бо́ гу
приводя́щая; ра́ дуйся, ско́ рби
и печа́ ли утоля́ющая.
Ра́ дуйся, пра́ ведная ма́ ти Матро́ но,
те́ плая о нас к Бо́ гу моли́ твеннице.
Кондак 1
Избра́ нная Ду́ хом Бо́ жиим от пеле́ н
младе́ нческих, блаже́ нная ста́ рице
Матро́ но, слепоту́ и не́ мощь теле́ сную
26
ко очище́ нию духо́ вному от Бо́ га
прия́вшая, да́ ром прозре́ ния и чуде́ с
обогати́ лася еси́ и венце́ м нетле́ нным
от Го́ спода укра́ силася еси́ . Сего́ ра́ ди
и мы благода́ рне вене́ ц похва́ льный
прино́ сим ти, вопию́ще:
Ра́ дуйся, пра́ ведная ма́ ти Матро́ но,
те́ плая о нас к Бо́ гу моли́ твеннице.
Молитва
О блаже́ нная ма́ ти Матро́ но, душе́ ю
на Небеси́ пред Престо́ лом Бо́ жиим
предстоя́щи, те́ лом же на земли́ почива́ ющи, и да́ нною ти свы́ ше благода́ тию
разли́ чныя чудеса́ источа́ ющи. При́ зри
ны́ не ми́ лостивным твои́ м о́ ком на ны́ ,
гре́ шныя, в ско́ рбех, боле́ знех и бесо́ вских искуше́ ниих дни́ своя́ иждива́ ющия, уте́ ши ны, отча́ янныя, исцели́
неду́ ги на́ ша лю́тыя, от Бо́ га нам по
грехо́ м на́ шим попуща́ емыя, изба́ ви
27
нас от мно́ гих бед и обстоя́ний, умоли́
Го́ спода на́ шего Иису́ са Христа́ прости́ ти
на́ м вся́ на́ ша согреше́ ния, беззако́ ния
и грехопаде́ ния, и́ миже мы́ от ю́ности
на́ шея да́ же до настоя́щего дне́ и часа́
согреши́ хом, да твои́ ми моли́ твами
получи́ вше благода́ ть и ве́ лию ми́ лость,
просла́ вим в Тро́ ице Еди́ наго Бо́ га, Отца́
и Сы́ на и Свята́ го Ду́ ха, ны́ не и при́ сно
и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Величание
Величаем тя,/ святая праведная старице
Матроно,/ и чтим святую память твою,/
ты бо молиши о нас// Христа Бога
нашего.

29
Расписание чтения акафистов
ПН
2:00, 8:00, 14:00, 20:00
2:30, 8:30, 14:30, 20:30
3:00, 9:00, 15:00, 21:00
Михаилу Архангелу
Ангелу-Хранителю
прп. Сергию Радонежскому
ВТ
2:00, 8:00, 14:00, 20:00
2:30, 8:30, 14:30, 20:30
3:00, 9:00, 15:00, 21:00
прор. Иоанну Предтече
муч. Авраамию Болгарскому
прп. Серафиму Саровскому
СР
2:00, 8:00, 14:00, 20:00
2:30, 8:30, 14:30, 20:30
3:00, 9:00, 15:00, 21:00
Б. М. «Неупиваемая Чаша»
Б. М. «Умягчение злых сердец»
Б. М. «Всецарица»
ЧТ
2:00, 8:00, 14:00, 20:00
2:30, 8:30, 14:30, 20:30
3:00, 9:00, 15:00, 21:00
свт. Николаю
вмч. и Победоносцу Георгию
блж. Матроне Московской
ПТ
2:00, 8:00, 14:00, 20:00
2:30, 8:30, 14:30, 20:30
3:00, 9:00, 15:00, 21:00
Б. М. «Взыскание погибших»
муч. Гурию, Самону, Авиву
свт. Спиридону Тримифунтскому
СБ
2:00, 8:00, 14:00, 20:00
2:30, 8:30, 14:30, 20:30
3:00, 9:00, 15:00, 21:00
вмч. и целителю Пантелеимону
за единоумершего
Б. М. «Казанская»
ВС
2:00, 8:00, 14:00, 20:00
2:30, 8:30, 14:30, 20:30
3:00, 9:00, 15:00, 21:00
Покрову Божией Матери
Б. М. «Нечаянная Радость»
Слава Богу за всё

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...