Акафист святителю и чудотворцу Николаю, архиепископу Мир Ликийских

Акафист святителю и чудотворцу Николаю, архиепископу Мир Ликийских

Открыть и скачать

Акафист святителю и чудотворцу Николаю, архиепископу Мир Ликийских

Тропарь, глас 4
Пра́ вило ве́ ры и о́ браз кро́ тости,/
воздержа́ ния учи́ теля/ яви́ тя ста́ ду
твоему́ / Я́же веще́ й И́ стина./ Сего́
ра́ ди стяжа́ л еси́ смире́ нием высо́ кая,/
нището́ ю бога́ тая,/ о́ тче священнонача́ льниче Нико́ лае,/ моли́ Христа́
Бо́ га,// спасти́ ся душа́ м на́ шим.
Кондак, глас 3
В Ми́ рех, свя́те, священнодействи́ –
тель показа́ лся еси́ ,/ Христо́ во бо,
преподо́ бне, Ева́ нгелие испо́ лнив,/
положи́ л еси́ ду́ шу твою́ о лю́дех твои́ х/
и спасл еси́ непови́ нныя от сме́ рти./
Сего́ ра́ ди освяти́ лся еси́ ,// я́ко вели́ кий
таи́ нник Бо́ жия благода́ ти.

Акафист
святителю и чудотворцу
Николаю, архиепископу
Мир Ликийских
Кондак 1
Возбра́ нный Чудотво́ рче и изря́дный
уго́ дниче Христо́ в, ми́ ру всему́ источа́ яй
многоце́ нное ми́ лости ми́ ро и неисчерпа́ емое чуде́ с мо́ ре, восхваля́ю тя
любо́ вию, святи́ телю Нико́ лае. Ты же,
я́ко име́ яй дерзнове́ ние ко Го́ споду, от
вся́ких мя бед свободи́ , да зову́ ти:
Ра́ дуйся, Нико́ лае, вели́ кий Чудотво́ рче.
Икос 1
А́ нгела о́ бразом, земна́ го су́ ща естество́ м яви́ тебе́ всея́ тва́ ри Созда́ тель;

благопло́ дную бо добро́ ту души́ твоея́
прови́ дев, преблаже́ нне Нико́ лае, научи́
всех вопи́ ти тебе́ си́ це:
Ра́ дуйся, от утро́ бы ма́ терния очище́ нный; ра́ дуйся, да́ же до конца́
освяще́ нный.
Ра́ дуйся, рожде́ нием свои́ м роди́ –
телей удиви́ вый; ра́ дуйся, си́ лу
душе́ вную а́ бие по рождестве́
яви́ вый.
Ра́ дуйся, са́ де земли́ обетова́ ния;
ра́ дуйся, цве́ те Боже́ ственнаго
сажде́ ния.
Ра́ дуйся, лозо́ доброде́ тельная виногра́ да Христо́ ва; ра́ дуйся, дре́ во чудото́ чное рая́ Иису́ сова.
Ра́ дуйся, кри́ не ра́ йскаго прозябе́ ния;
ра́ дуйся, ми́ ро Христо́ ва благоуха́ ния.
Ра́ дуйся, я́ко тобо́ ю отго́ нится

рыда́ ние; ра́ дуйся, я́ко тобо́ ю прино́ –
сится ра́ дование.
Ра́ дуйся, Нико́ лае, вели́ кий Чудотво́ рче.
Кондак 2
Ви́ дяще твои́ х мир излия́ние,
богому́ дре, просвеща́ емся душа́ ми
и телесы́ , ди́ внаго тя мирото́ чца живоно́ сна, Нико́ лае, разуме́ юще; чудесы́ бо
я́ко вода́ ми, благода́ тию Бо́ жиею излива́ ющимися, напая́еши ве́ рно вопию́щих Бо́ гу: Аллилу́ иа.
Икос 2
Ра́ зум неуразуме́ нный вразумля́я
о Святе́ й Тро́ ице, был еси́ в Нике́ и со
святы́ ми отцы́ побо́ рник испове́ дания
правосла́ вныя ве́ ры. Ра́ вна бо Отцу́
Сы́ на испове́ дал еси́ , соприсносу́ щна
и сопресто́ льна, А́ риа же безу́ мнаго

обличи́ л еси́ . Сего́ ра́ ди ве́ рнии научи́ –
шася воспева́ ти тебе́ :
Ра́ дуйся, вели́ кий благоче́ стия
сто́ лпе; ра́ дуйся, ве́ рных прибе́ жища
гра́ де.
Ра́ дуйся, тве́ рдое Правосла́ вия укрепле́ ние; ра́ дуйся, честно́ е Пресвяты́ я
Тро́ ицы носи́ ло и похвале́ ние.
Ра́ дуйся, Отцу́ равноче́ стна Сы́ на
пропове́ давый; ра́ дуйся, А́ риа
возбеси́ вшагося от Собо́ ра святы́ х
отгна́ вый.
Ра́ дуйся, о́ тче, отце́ в сла́ вная
красото́ ; ра́ дуйся, всех богому́ дрых
прему́ драя добро́ то.
Ра́ дуйся, о́ гненная словеса́ испуща́ яй; ра́ дуйся, до́ бре ста́ до свое́
наставля́яй.
Ра́ дуйся, я́ко тобо́ ю ве́ ра утвержда́ ется; ра́ дуйся, я́ко тобо́ ю е́ ресь
низлага́ ется.

Ра́ дуйся, Нико́ лае, вели́ кий Чудотво́ рче.
Кондак 3
Си́ лою, да́ нною ти свы́ ше, слезу́
вся́ку отъя́л еси́ от лица́ лю́те стра́ –
ждущих, богоно́ сне о́ тче Нико́ лае —
а́ лчущим бо яви́ лся еси́ корми́ тель,
в пучи́ не морсте́ й су́ щим изря́дный
прави́ тель, неду́ гующим исцеле́ ние
и всем всяк помо́ щник показа́ лся еси́ ,
вопию́щим Бо́ гу: Аллилу́ иа.
Икос 3
Име́ яше вои́ стинну, о́ тче Нико́ лае,
с Небесе́ песнь тебе́ воспева́ ема бы́ ти,
а не от земли́ ; ка́ ко бо кто от челове́ к
возмо́ жет твоея́ святы́ ни вели́ чия
пропове́ дати? Но мы, любо́ вию твое́ ю
побежда́ еми, вопие́ м ти си́ це:
Ра́ дуйся, о́ бразе а́ гнцев и па́ стырей;

ра́ дуйся, свято́ е очисти́ лище нра́ вов.
Ра́ дуйся, доброде́ телей вели́ ких
вмести́ лище; ра́ дуйся, святы́ ни
чи́ стое и честно́ е жили́ ще.
Ра́ дуйся, свети́ льниче всесве́ тлый
и вселюби́ мый; ра́ дуйся, све́ те
златоза́ рный и непоро́ чный.
Ра́ дуйся, досто́ йный А́ нгелов собесе́ дниче; ра́ дуйся, до́ брый челове́ ков
наста́ вниче.
Ра́ дуйся, пра́ вило ве́ ры благочести́ выя; ра́ дуйся, о́ бразе кро́ тости
духо́ вныя.
Ра́ дуйся, я́ко тобо́ ю от страсте́ й
теле́ сных избавля́емся; ра́ дуйся, я́ко
тобо́ ю сла́ достей духо́ вных исполня́емся.
Ра́ дуйся, Нико́ лае, вели́ кий Чудотво́ рче.

Кондак 4
Бу́ ря недоуме́ ния смуща́ ет ми ум,
ка́ ко досто́ йно есть пе́ ти чудеса́ твоя́,
блаже́ нне Нико́ лае; никто́ же бо мо́ жет
я исчести́ , а́ ще бы и мно́ ги язы́ ки име́ л
и глаго́ лати восхоте́ л; но мы ди́ вно Бо́ гу,
в тебе́ прославля́ющемуся дерза́ ем
воспева́ ти: Аллилу́ иа.
Икос 4
Слы́ шаша, богому́ дре Нико́ лае,
бли́ жнии и да́ льнии вели́ чие чуде́ с
твои́ х, я́ко по возду́ ху ле́ гкими благода́ тными крила́ ми навы́ кл еси́ су́ щих
в беда́ х предваря́ти, ско́ ро от тех избавля́я всех, вопию́щих к тебе́ такова́ я:
Ра́ дуйся, избавле́ ние от печа́ ли;
ра́ дуйся, подая́ние благода́ ти.
Ра́ дуйся, неча́ емых зол прогони́ –
телю; ра́ дуйся, жела́ емых благи́ х
насади́ телю.

Ра́ дуйся, ско́ рый уте́ шителю в беде́
су́ щих; ра́ дуйся, стра́ шный наказа́ –
телю оби́ дящих.
Ра́ дуйся, чуде́ с пучи́ но, Бо́ гом излия́нная; ра́ дуйся, зако́ на Христо́ ва
скрижа́ ли, Богом пи́ санныя.
Ра́ дуйся, кре́ пкое па́ дающих возведе́ ние; ра́ дуйся, пра́ во стоя́щих
утвержде́ ние.
Ра́ дуйся, я́ко тобо́ ю вся́кая лесть
обнажа́ ется; ра́ дуйся, я́ко тобо́ ю
вся́кая и́ стина сбыва́ ется.
Ра́ дуйся, Нико́ лае, вели́ кий Чудотво́ рче.
Кондак 5
Боготе́ чная звезда́ яви́ лся еси́ ,
наставля́я по мо́ рю пла́ вающих лю́те,
и́ мже смерть предстоя́ше вско́ ре
иногда́ , а́ ще не бы ты предста́ л еси́

призыва́ ющим тя в по́ мощь, Чудотво́ рче святы́ й Нико́ лае; уже́ бо
несты́ дно бесо́ м лета́ ющим и погрузи́ ти корабли́ хотя́щим запрети́ в, отгна́ л
еси́ их, ве́ рныя же научи́ л еси́ спаса́ ющему тобо́ ю Бо́ гу взыва́ ти: Аллилу́ иа.
Икос 5
Ви́ деша отрокови́ цы, на брак
скве́ рный нищеты́ ра́ ди угото́ ванныя,
вели́ кое твое́ к ни́ щим милосе́ рдие,
преблаже́ нне о́ тче Нико́ лае, егда́ ста́ рцу
роди́ телю их но́ щию узельцы́ три зла́ та
тая́ся по́ дал еси́ , самаго́ со дще́ рьми
избавля́я от паде́ ния грехо́ внаго. Того́
ра́ ди слы́ шиши от всех си́ це:
Ра́ дуйся, ми́ лости превели́ кия
сокро́ вище; ра́ дуйся, промышле́ ния
о лю́дех прия́телище.
Ра́ дуйся, пи́ ще и отра́ до к тебе́
прибега́ ющих; ра́ дуйся, хле́ бе несне-

да́ емый а́ лчущих.
Ра́ дуйся, бога́ тство, бе́ дне живу́ щим
на земли́ Бо́ гом да́ нное; ра́ дуйся,
воздви́ жение ско́ рое убо́ гих.
Ра́ дуйся, бы́ строе ни́ щих услы́ шание;
ра́ дуйся, скорбя́щих прия́тное попече́ ние.
Ра́ дуйся, трие́ х дев непоро́ чный
блюсти́ телю; ра́ дуйся, чистоты́
усе́ рдный храни́ телю.
Ра́ дуйся, ненаде́ жных наде́ яние;
ра́ дуйся, всего́ ми́ ра наслажде́ ние.
Ра́ дуйся, Нико́ лае, вели́ кий Чудотво́ рче.
Кондак 6
Пропове́ дует мир весь тебе́ , преблаже́ нне Нико́ лае, ско́ раго в беда́ х засту́ пника, я́ко мно́ гажды во еди́ ном часе́
по земли́ путеше́ ствующим и по мо́ рю

пла́ вающим, предваря́я, посо́ бствуеши,
ку́ пно всех от злых сохраня́я, вопию́щих к Богу: Аллилу́ иа.
Икос 6
Возсия́л еси́ свет живо́ тный, избавле́ ние нося́ воево́ дам, непра́ ведную
смерть прия́ти иму́ щим, тебе́ , до́ брый
па́ стырю Нико́ лае, призыва́ ющим, егда́
вско́ ре я́влься во сне царе́ ви, устраши́ л
еси́ его́ , сих же неврежде́ нных отпусти́ ти повеле́ л еси́ . Сего́ ра́ ди с ни́ ми
ку́ пно и мы благода́ рственно вопие́ м
ти:
Ра́ дуйся, усе́ рдно призыва́ ющим тя
помога́ яй; ра́ дуйся, от непра́ веднаго
убие́ ния избавля́яй.
Ра́ дуйся, от ле́ стныя сохраня́яй
клеветы́ ; ра́ дуйся, непра́ ведныя
разруша́ яй сове́ ты.
Ра́ дуйся, растерза́ яй лжу я́ко

паучи́ ну; ра́ дуйся, возноша́ яй сла́ вно
и́ стину.
Ра́ дуйся, непови́ нных от уз разреше́ ние; ра́ дуйся, и мертвеце́ в оживле́ ние.
Ра́ дуйся, прояви́ телю пра́ вды;
ра́ дуйся, помрачи́ телю непра́ вды.
Ра́ дуйся, я́ко тобо́ ю непови́ ннии
изба́ влени от меча́ ; ра́ дуйся, я́ко
тобо́ ю наслади́ шася све́ та.
Ра́ дуйся, Нико́ лае, вели́ кий Чудотво́ рче.
Кондак 7
Хотя́ богоху́ льное ерети́ ческое
отгна́ ти злосмра́ дие, ми́ ро вои́ стинну
благово́ нное, та́ инственное яви́ лся еси́ ,
Нико́ лае; лю́ди мире́ йския упа́ сл еси́
и весь мир свои́ м благода́ тным ми́ ром
испо́ лнил еси́ . И от нас у́ бо богоме́ рзкое
грехо́ вное злосмра́ дие отжени́ , да
благоприя́тно Бо́ гу вопие́ м: Аллилу́ иа.
Икос 7
Но́ ваго тя Но́ я, наста́ вника ковче́ га
спаси́ тельнаго разуме́ ем, о́ тче святы́ й
Нико́ лае, бу́ рю всех лю́тых разгоня́ющаго направле́ нием свои́ м, тишину́
же Боже́ ственную принося́щаго вопию́щим такова́ я:
Ра́ дуйся, обурева́ емых ти́ хое
приста́ нище; ра́ дуйся, утопа́ ющих
изве́ стное храни́ лище.
Ра́ дуйся, пла́ вающих посреде́ пучи́ н
до́ брый ко́ рмчий; ра́ дуйся, треволне́ ния морска́ я уставля́ющий.
Ра́ дуйся, превожде́ ние су́ щих
в ви́ хрех; ра́ дуйся, согре́ яние су́ щих
во мра́ зех.
Ра́ дуйся, сия́ние, ско́ рбный мрак
разгоня́ющее; ра́ дуйся, свети́ ло, вся
концы́ земли́ просвеща́ ющее.
Ра́ дуйся, от бе́ здны грехо́ вныя челове́ ки избавля́яй; ра́ дуйся, в бе́ здну
а́ дскую сатану́ вверга́ яй.
Ра́ дуйся, я́ко тобо́ ю дерзнове́ нно
бе́ здну милосе́ рдия Бо́ жия призыва́ ем; ра́ дуйся, я́ко тобо́ ю от пото́ па
гне́ ва изба́ вльшеся, мир с Бо́ гом
обрета́ ем.
Ра́ дуйся, Нико́ лае, вели́ кий Чудотво́ рче.
Кондак 8
Стра́ нное чу́ до явля́ется притека́ ющим к тебе́ , блаже́ нне Нико́ лае,
свяще́ нная твоя́ це́ рковь: в ней бо
и ма́ лое моле́ ние принося́ще, ве́ лиих
неду́ гов прие́ млем исцеле́ ние, а́ ще
то́ кмо по Бо́ зе упова́ ние на тя возложи́ м, ве́ рно вопию́ще: Аллилу́ иа.

Икос 8
Весь еси́ всем воисти́ ну помо́ щник,
бого́ носе Нико́ лае, и собра́ л еси́ вку́ пе
вся прибега́ ющия к тебе́ , я́ко свободи́ тель, пита́ тель и врач ско́ рый всем
земны́ м, на похвалу́ всех подвиза́ я
вопи́ ти к тебе́ си́ це:
Ра́ дуйся, вся́ких исцеле́ ний исто́ чниче; ра́ дуйся, лю́те стра́ ждущим
помо́ щниче.
Ра́ дуйся, заре́ , сия́ющая в нощи́
грехо́ вней блужда́ ющим; ра́ дуйся,
росо́ небото́ чная в зно́ и трудо́ в
су́ щим.
Ра́ дуйся, подава́ яй тре́ бующим
благострое́ ние; ра́ дуйся, уготовля́яй
прося́щим изоби́ лие.
Ра́ дуйся, мно́ гажды проше́ ние предваря́яй; ра́ дуйся, ста́ рым седи́ нам
си́ лу обновля́яй.

Ра́ дуйся, мно́ гих заблу́ ждших
от пути́ и́ стиннаго обличи́ телю;
ра́ дуйся, та́ ин Бо́ жиих ве́ рный
служи́ телю.
Ра́ дуйся, я́ко тобо́ ю за́ висть попира́ ем; ра́ дуйся, я́ко тобо́ ю благонра́ вное житие́ исправля́ем.
Ра́ дуйся, Нико́ лае, вели́ кий Чудотво́ рче.
Кондак 9
Вся́кия утоли́ боле́ зни, вели́ кий наш
засту́ пниче Нико́ лае, растворя́я благода́ тная врачева́ ния, услажда́ ющая
ду́ ши на́ ша, сердца́ же веселя́щая всех
усе́ рдно к по́ мощи твое́ й притека́ ющих,
Бо́ гу же вопию́щих: Аллилу́ иа.
Икос 9
Вети́ я суему́ дренныя нечести́ вых
ви́ дим тобо́ ю посра́ мленныя, бого-

му́ дре о́ тче Нико́ лае. А́ риа бо ху́ льника,
разделя́юща Божество́ , и Саве́ ллиа,
смеша́ юща Святу́ ю Тро́ ицу, препре́ л,
нас же во Правосла́ вии укрепи́ л еси́ .
Сего́ ра́ ди вопие́ м ти си́ це:
Ра́ дуйся, щи́ те, защища́ яй благоче́ –
стие; ра́ дуйся, мечу́ , посека́ яй злоче́ –
стие.
Ра́ дуйся, учи́ телю Боже́ ственных
веле́ ний; ра́ дуйся, губи́ телю богопроти́ вных уче́ ний.
Ра́ дуйся, ле́ ствице, Бо́ гом утвержде́ нная, е́ юже восхо́ дим к Небеси́ ;
ра́ дуйся, покро́ ве, Бо́ гом зда́ нный,
и́ мже покрыва́ ются мно́ зи.
Ра́ дуйся, нему́ дрых умудри́ вый
твои́ ми словесы́ ; ра́ дуйся, лени́ вых
подви́ гнувый твои́ ми нра́ вы.
Ра́ дуйся, све́ тлосте за́ поведей
Бо́ жиих неугаси́ мая; ра́ дуйся, луче́

оправда́ ний Госпо́ дних пресве́ тлая.
Ра́ дуйся, я́ко уче́ нием твои́ м сокруша́ ются ерети́ ческия главы́ ; ра́ дуйся,
я́ко тобо́ ю ве́ рнии сподобля́ются
сла́ вы.
Ра́ дуйся, Нико́ лае, вели́ кий Чудотво́ рче.
Кондак 10
Спасти́ хотя́ ду́ шу, плоть твою́
ду́ хови покори́ л еси́ вои́ стинну, о́ тче
наш Нико́ лае. Молча́ ньми бо пре́ жде
и боре́ ньми с по́ мыслы, дея́нию богомы́ слие приложи́ л еси́ , богомы́ слием
же ра́ зум соверше́ н стяжа́ л еси́ , и́ мже
дерзнове́ нно с Бо́ гом и А́ нгелы бесе́ –
довал еси́ , все́ гда вопия́: Аллилу́ иа.
Икос 10
Стена́ еси́ похваля́ющим, преблаже́ нне, чудеса́ твоя́ и всем к засту-

пле́ нию твоему́ прибега́ ющим; те́ мже
и нас, в доброде́ тели убо́ гих, от нищеты́ ,
напа́ сти, неду́ гов и нужд разли́ чных
свобожда́ й, вопию́щих ти с любо́ вию
такова́ я:
Ра́ дуйся, от убо́ жества ве́ чнаго
изыма́ яй; ра́ дуйся, бога́ тство
нетле́ нное подава́ яй.
Ра́ дуйся, бра́ шно неги́ блющее
а́ лчущим пра́ вды; ра́ дуйся, питие́
неисчерпа́ емое жа́ ждущим жи́ зни.
Ра́ дуйся, от мяте́ жа и бра́ ни соблюда́ яй; ра́ дуйся, от у́ з и плене́ ния
свобожда́ яй.
Ра́ дуйся, пресла́ вный в беда́ х засту́ пниче; ра́ дуйся, превели́ кий в напа́ –
стех защи́ тниче.
Ра́ дуйся, мно́ гих от поги́ бели
исхи́ тивый; ра́ дуйся, безчи́ сленных
неврежде́ нно сохрани́ вый.

Ра́ дуйся, я́ко тобо́ ю лю́тыя сме́ рти
гре́ шнии избега́ ют; ра́ дуйся, я́ко
тобо́ ю жи́ знь ве́ чную ка́ ющиися
получа́ ют.
Ра́ дуйся, Нико́ лае, вели́ кий Чудотво́ рче.
Кондак 11
Пе́ ние Пресвяте́ й Тро́ ице па́ че ины́ х
прине́ сл еси́ , преблаже́ нне Нико́ лае,
умо́ м, сло́ вом и де́ лом. Мно́ гим бо испыта́ нием правове́ рная повеле́ ния уясни́ л
еси́ , ве́ рою, на́ деждою и любо́ вию
наставля́я нас в Тро́ ице Еди́ ному Бо́ гу
воспева́ ти: Аллилу́ иа.
Икос 11
Светоза́ рную лучу́ во мра́ це жития́
су́ щим неугаси́ мую ви́ дим тя, Бо́ гом
избра́ нне о́ тче Нико́ лае. С невеще́ –
ственными бо а́ нгельскими све́ ты

бесе́ дуеши о несозда́ нном Тро́ ическом
све́ те, ве́ рных же ду́ ши просвеща́ еши,
вопию́щих ти такова́ я:
Ра́ дуйся, озаре́ ние Трисо́ лнечнаго
све́ та; ра́ дуйся, денни́ це незаходи́ –
маго со́ лнца.
Ра́ дуйся, свеще́ , Боже́ ственным
пла́ менем возжже́ нная; ра́ дуйся, я́ко
угаси́ л еси́ бесо́ вский пла́ мень нече́ –
стия.
Ра́ дуйся, све́ тлое правове́ рия пропове́ дание; ра́ дуйся, доброзра́ чное
све́ та ева́ нгельскаго сия́ние.
Ра́ дуйся, мо́ лние, е́ реси пожига́ ющая; ра́ дуйся, гро́ ме, устраша́ ющий соблазня́ющия.
Ра́ дуйся, и́ стиннаго научи́ телю
ра́ зума; ра́ дуйся, та́ инственнаго
изъяви́ телю ума́ .
Ра́ дуйся, я́ко тобо́ ю попра́ ся поклоне́ ние тва́ ри; ра́ дуйся, я́ко тобо́ ю

научи́ хомся поклоня́тися Творцу́
в Тро́ ице.
Ра́ дуйся, Нико́ лае, вели́ кий Чудотво́ рче.
Кондак 12
Благода́ ть, да́ нную ти от Бо́ га, све́ –
дущии, ра́ дующеся твою́ па́ мять
пра́ зднуем по до́ лгу, пресла́ вный
о́ тче Нико́ лае, и к чу́ дному заступле́ нию твоему́ вседу́ шно притека́ ем;
пресла́ вных же твои́ х дея́ний, я́ко
песка́ морска́ го и мно́ жества зве́ зднаго исчести́ не могу́ ще, недоуме́ нием
объя́ти бы́ вше, вопие́ м к Бо́ гу: Аллилу́ иа.
Икос 12
Пою́ще твоя́ чудеса́ , восхваля́ем
тя, всехва́ льне Нико́ лае: в тебе́ бо Бог,
в Тро́ ице прославля́емый, ди́ вно

просла́ вися. Но аще и попремно́ гу
соста́ вленныя от души́ псалмы́ и пе́ сни
прино́ сим ти, Чудотво́ рче святы́ й,
ничто́ же твори́ м ра́ вно дарова́ нию
чуде́ с твои́ х, и́ мже удивля́ющеся,
вопие́ м к тебе́ такова́ я:
Ра́ дуйся, Царя́ ца́ рствующих
и Го́ спода госпо́ дствующих служи́ –
телю; ра́ дуйся, служи́ телей Его́
небе́ сных сожи́ телю.
Ра́ дуйся, лю́дем ве́ рным поможе́ ние;
ра́ дуйся, ро́ да христиа́ нскаго возвыше́ ние.
Ра́ дуйся, побе́ ды тезоимени́ тый;
ра́ дуйся, венцено́ сче наро́ читый.
Ра́ дуйся, всех доброде́ телей зерца́ ло;
ра́ дуйся, всех притека́ ющих к тебе́
кре́ пкое забра́ ло.
Ра́ дуйся, по Бо́ зе и Богоро́ дице
все на́ ше упова́ ние; ра́ дуйся, теле́ с
на́ ших здра́ вие и душ спасе́ ние.

Ра́ дуйся, я́ко тобо́ ю от ве́ чныя
сме́ рти свобожда́ емся; ра́ дуйся, я́ко
тобо́ ю безконе́ чныя жи́ зни сподобля́емся.
Ра́ дуйся, Нико́ лае, вели́ кий Чудотво́ рче.
Кондак 13
О пресвяты́ й и пречу́ дный о́ тче
Нико́ лае, утеше́ ние всех скорбя́щих,
ны́ нешнее на́ ше прими́ приноше́ ние
и от гее́ нны изба́ витися нам Го́ спода
умоли́ богоприя́тным твои́ м хода́ тайством, да с тобо́ ю воспева́ ем: Аллилу́ иа.
Этот кондак читается трижды.
Икос 1
А́ нгела о́ бразом, земна́ го су́ ща естество́ м яви́ тебе́ всея́ тва́ ри Созда́ тель;
благопло́ дную бо добро́ ту души́ твоея́
прови́ дев, преблаже́ нне Нико́ лае, научи́

всех вопи́ ти тебе́ си́ це:
Ра́ дуйся, от утро́ бы ма́ терния
очище́ нный; ра́ дуйся, да́ же до конца́
освяще́ нный.
Ра́ дуйся, рожде́ нием свои́ м роди́ –
телей удиви́ вый; ра́ дуйся, си́ лу
душе́ вную а́ бие по рождестве́
яви́ вый.
Ра́ дуйся, са́ де земли́ обетова́ ния;
ра́ дуйся, цве́ те Боже́ ственнаго
сажде́ ния.
Ра́ дуйся, лозо́ доброде́ тельная виногра́ да Христо́ ва; ра́ дуйся, дре́ во чудото́ чное рая́ Иису́ сова.
Ра́ дуйся, кри́ не ра́ йскаго прозябе́ ния;
ра́ дуйся, ми́ ро Христо́ ва благоуха́ ния.
Ра́ дуйся, я́ко тобо́ ю отго́ нится
рыда́ ние; ра́ дуйся, я́ко тобо́ ю прино́ –
сится ра́ дование.

Ра́ дуйся, Нико́ лае, вели́ кий Чудотво́ рче.
Кондак 1
Возбра́ нный Чудотво́ рче и изря́дный
уго́ дниче Христо́ в, ми́ ру всему́ источа́ яй
многоце́ нное ми́ лости ми́ ро и неисчерпа́ емое чуде́ с мо́ ре, восхваля́ю тя
любо́ вию, святи́ телю Нико́ лае. Ты же,
я́ко име́ яй дерзнове́ ние ко Го́ споду, от
вся́ких мя бед свободи́ , да зову́ ти:
Ра́ дуйся, Нико́ лае, вели́ кий Чудотво́ рче.
Молитва
О всесвяты́ й Нико́ лае, уго́ дниче
преизря́дный Госпо́ день, те́ плый наш
засту́ пниче, и везде́ в ско́ рбех ско́ рый
помо́ щниче! Помози́ ми (имя), гре́ шному и уны́ лому, в настоя́щем сем
житии́ , умоли́ Го́ спода Бо́ га дарова́ ти

ми оставле́ ние всех мои́ х грехо́ в, ели́ ко
согреши́ х от ю́ности моея́, во всем
житии́ мое́ м, де́ лом, сло́ вом, помышле́ нием и все́ ми мои́ ми чу́ вствы; и во
исхо́ де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́ спода Бо́ га, всея́ тва́ ри
Соде́ теля, изба́ вити мя возду́ шных
мыта́ рств и ве́ чнаго муче́ ния, да всегда́
прославля́ю Отца́ и Сы́ на и Свята́ го
Ду́ ха и твое́ ми́ лостивное предста́ тельство, ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Ами́ нь.
Величание
Велича́ ем тя,/ святи́ телю о́ тче Нико́ лае,/ и чтим святу́ ю па́ мять твою́://
ты бо мо́ лиши за нас Христа́ Бо́ га
на́ шего.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...