Акафист Ангелу Хранителю

Агафья/ автор статьи

Акафист Ангелу Хранителю

Открыть и скачать

Акафист Ангелу Хранителю

Тропарь, глас 6
А́ нгеле Бо́ жий,/ храни́ телю мой
святы́ й,/ живо́ т мой соблюди́ во
стра́ се Христа́ Бо́ га,/ ум мой утверди́
во и́ стиннем пути́ ,/ и к любви́ го́ рней
уязви́ ду́ шу мою́/ да тобо́ ю направля́ем// получу́ от Христа́ Бо́ га ве́ лию
ми́ лость.
Кондак, глас 4
Яви́ ся мне милосе́ рд,/ святы́ й
А́ нгеле Госпо́ день, храни́ телю мой,/
и не отлуча́ йся мене́ скве́ рнаго,/ но
просвети́ мя све́ том неприкоснове́ нным// и сотвори́ мя досто́ йна Ца́ рствия Небе́ снаго.
3
Акафист
Ангелу Хранителю
Кондак 1
Избра́ нный от Го́ спода Бо́ га на
хрaнéниe дyши́ моея́ и телесе́ , святы́ й
А́ нгеле, похва́ льная ти воспева́ ти
дерза́ ю, недосто́ йный раб твой; ты же,
я́ко име́ яй дерзнове́ ние к Царю́ Небе́ сномy, от вся́ких бед и скорбе́ й, от враг
ви́ димых же и неви́ димых защити́ ,
зовýща:
Ра́ дyйся, А́ нгеле Госпо́ день, неyсыпа́ емый храни́ телю мой.
Икос 1
А́ нгеле святы́ й, по́ сланный с Небесе́ ,
во е́ же храни́ ти мя и рyководи́ ти во
всей жи́ зни мое́ й, припа́ дая молю́ ти ся:
4
сам наста́ ви и вразyми́ мя, начина́ юща
от серде́ чныя любве́ и yсе́ рдия возглаша́ ти пе́ сненныя ти хвалы́ :
Ра́ дyйся, А́ нгеле Бо́ жий, предста́ –
телю мой y Пресвяты́ я Тро́ ицы;
ра́ дyйся, Царя́ ца́ рствyющих
безпло́ тный во́ ине.
Ра́ дyйся, Го́ спода госпо́ дствyющих
небе́ сный слyго́ ; ра́ дyйся, ýмных
и невеще́ ственных слyг Его́ сожи́ –
телю.
Ра́ дyйся, творя́й при́ сно во́ лю
Влады́ ки своего́ ; ра́ дyйся, прие́ мый
от Бо́ га повеле́ ние и власть храни́ ти
дýшy мою́.
Ра́ дyйся, никогда́ же отлyча́ яйся
мене́ гре́ шнаго; ра́ дyйся, вы́ нy спребыва́ яй ми недосто́ йномy.
Ра́ дyйся, соблюда́ яй мя на всех пyте́ х
мои́ х; ра́ дyйся, сохраня́яй мя от
вся́каго зла.
5
Ра́ дyйся, от Бо́ га да́ нный ми рyководи́ телю на пyте́ х жития́ моего́ ;
ра́ дyйся, благи́ й наста́ вниче мой.
Ра́ дyйся, А́ нгеле Госпо́ день, неyсыпа́ емый храни́ телю мой.
Кондак 2
Ви́ дев Человеколюби́ вый Госпо́ дь,
я́ко, по прегреше́ нии пра́ отца на́ шего
Ада́ ма, вси челове́ цы yдо́ бь прекло́ нни
сyть ко грехý, по неизрече́ нней ми́ лости
Свое́ й, посла́ л есть во всю зе́ млю
святы́ х А́ нгелов, и коемýждо от челове́ к
приста́ ви храни́ теля. Исполня́юще ýбо
повеле́ ние Влады́ ки своего́ , святи́ и
А́ нгели всегда́ гото́ ви сyть помога́ ти
нам, богоyго́ дно пою́щим: Аллилýия.
Икос 2
Ра́ зyмy моемý просвеще́ ние свы́ ше
исхода́ тайствyй, святы́ й А́ нгеле, да
6
возмогý позна́ ти, что есть во́ ля Бо́ жия,
блага́ я и соверше́ нная, и се́ рдце мое́
напра́ ви, е́ же со yсе́ рдием твори́ ти
ю; тебе́ же, храни́ теля моего́ , да не
преста́ нy восхваля́ти сицевы́ ми гла́ сы:
Ра́ дyйся, воспламеня́яй се́ рдце
мое́ любо́ вию к Бо́ гy, Созда́ телю
моемý; ра́ дyйся, возбyжда́ яй мя на
всяк день же и час приноси́ ти Емý
моли́ твы, проше́ ния и благодаре́ ния.
Ра́ дyйся, стра́ жем ве́ рным, стра́ хом
Госпо́ дним дyше́ вный мой дом
огражда́ яй; ра́ дyйся, вся помышле́ ния моя́ к распя́томy за грехи́
ми́ ра Спаси́ телю yстремля́яй.
Ра́ дyйся, страда́ ния Его́ и кре́ стнyю
сме́ рть в па́ мять мою́ вперя́яй;
ра́ дyйся, воспомина́ нием страсте́ й
Госпо́ дних блюсти́ ся от грехо́ в мя
поyча́ яй.
Ра́ дyйся, благода́ тнаго свы́ ше
7
осене́ ния Свята́ го Дýха проси́ ти мя
наставля́яй; ра́ дyйся, я́ко на кро́ ткия
то́ чию и смире́ нныя се́ рдцем ми́ лостивне призира́ ти Емý, Уте́ шителю,
yверя́яй мя.
Ра́ дyйся, мы́ слию о вездесýщии
Бо́ жии всю́дy окрyжа́ яй мя; ра́ дyйся,
всеве́ дение Его́ ýмным очесе́ м мои́ м
представля́яй.
Ра́ дyйся, милосе́ рдием Его́ к ка́ ющимся гре́ шником се́ рдце мое́
yтеша́ яй; ра́ дyйся, правосýдием Его́
к ожесточе́ нным и нераска́ янным
дýшy мою́ yстраша́ яй.
Ра́ дyйся, А́ нгеле Госпо́ день, неyсыпа́ емый храни́ телю мой.
Кондак 3
Си́ лy Боже́ ственныя благода́ ти
испроси́ ми, храни́ телю мой А́ нгеле,
во е́ же неyкло́ нно и непреткнове́ нно
8
ходи́ ти ми спаси́ тельным пyте́ м
Христо́ вых за́ поведей, се́ рдцем же
и yсты́ непреста́ нно сла́ вити всесвято́ е
и́ мя Бо́ га на́ шего и пе́ ти Емý: Аллилýия.
Икос 3
И́ мам тя, богоизбра́ нный покрови́ телю мой, я́коже све́ тлyю зарю́,
просвеща́ ющyю дyши́ моея́ темнотý
и разгоня́ющyю мрак серде́ чнаго неве́ –
дения моего́ ; сего́ ра́ ди, со yмиле́ нием
припа́ дая, молю́ ти ся, да и вся моя чýвствия, потемне́ нная страстьми́ , очи́ –
стятся, во е́ же не блyжда́ ти ми во тьме
грехо́ вней. Пречýднyю же све́ тлость
твою́ воспева́ ю си́ це:
Ра́ дyйся, звездо́ Невече́ рняго Све́ та,
от Трисия́ннаго Божества́ возсия́вшая и мене́ вы́ нy озаря́ющая;
ра́ дyйся, пресве́ тлый лyч, помраче́ нная грехми́ серде́ чная ми очеса́
осиява́ ющий.
9
Ра́ дyйся, я́ко тщи́ шися напра́ вити
мя на пyть и́ стинный, во тьме беззако́ ний блyжда́ ющаго; ра́ дyйся, я́ко
предлага́ еши ми за́ поведи Госпо́ дня,
а́ ки зерца́ ло для всея́ жи́ зни моея́.
Ра́ дyйся, я́ко поставля́еши ми зако́ н
Бо́ жий, а́ ки свети́ льник нога́ ма
мои́ ма и свет стезя́м мои́ м; ра́ дyйся,
я́ко слове́ с Ева́ нгелия Христо́ ва сла́ –
дость послýшати поyча́ еши мя.
Ра́ дyйся, я́ко yче́ нию Боже́ ственнаго
Учи́ теля моего́ и Го́ спода несумне́ нно ве́ ровати побужда́ еши мя;
ра́ дyйся, я́ко в повинове́ нии yста́ вом
святы́ я Це́ ркве yкрепля́еши мя.
Ра́ дyйся, я́ко пра́ вилом и преда́ –
нием святы́ х апо́ стол и оте́ ц покаря́тися наставля́еши мя; ра́ дyйся,
я́ко во испове́ дании святы́ я и правосла́ вныя ве́ ры yтвержда́ еши мя.
Ра́ дyйся, я́ко за сие́ испове́ дание и на
10
смерть гото́ вy ми бы́ ти yбежда́ еши;
ра́ дyйся, я́ко еретико́ м и отстýпником и́ стинныя Це́ ркве сообща́ тися
возбраня́еши ми.
Ра́ дyйся, А́ нгеле Госпо́ день, неyсыпа́ емый храни́ телю мой.
Кондак 4
Бу́ ря мо́ ря жите́ йскаго сокрyша́ ет дyхо́ вный кора́ бль мой волна́ ми
мирски́ х попече́ ний, и мир yбо́ гия
дyши́ моея́ мяте́ тся, и где обря́щy ти́ хое
приста́ нище спасе́ ния? То́ кмо на тя по
Бо́ зе возлага́ ю наде́ ждy, храни́ телю
мой А́ нгеле, я́ко премýдраго тя ко́ рмчаго в мы́ сленных бýрях, смyща́ ющих
мя, стяжа́ х; благода́ рственне ýбо пою́
Бо́ гy моемý: Аллилýия.
Икос 4
Слы́ шаще и зря́ще тя, Боже́ ственный А́ нгеле, кре́ пкаго моего́ блюсти́ –
11
теля, зло́ бнии ду́ си поднебе́ снии не
сме́ ют прибли́ житися ко твое́ й пречи́ –
стей све́ тлости и душегуби́ тельныя
ми па́ кости де́ яти. Сего́ ра́ ди смире́ нно
молю́ тя, не отступи́ от мене́ за невоздержа́ ние мое́ , но при́ сно от лука́ ваго
тех ловле́ ния и ко́ зней соблюда́ й мя, со
умиле́ нием глаго́ люща:
Ра́ дуйся, кре́ пким кро́ вом крил твои́ х
осеня́яй мя и покрыва́ яй; ра́ дуйся,
о́ крест мене́ с пла́ менным мече́ м
при́ сно ополча́ яйся.
Ра́ дуйся, проти́ ву кня́зя тьмы́ во
бра́ ни ми посо́ бствуяй; ра́ дуйся,
лука́ вых его́ служи́ телей побежда́ ти
ми помога́ яй.
Ра́ дуйся, отгоня́яй от мене́ душепа́ –
губныя де́ моны, а́ ки хи́ щныя пти́ цы;
ра́ дуйся, вразумля́яй мя бесо́ вския
ко́ зни позна́ ти, а́ ки лука́ выя лиси́ цы.
Ра́ дуйся, зверообра́ зная тех на ум
12
и се́ рдце мое́ нападе́ ния отрева́ яй;
ра́ дуйся, порожде́ ния их: го́ рдость
и не́ нависть, из се́ рдца моего́ исторга́ яй.
Ра́ дуйся, за́ висть и злопомне́ ние от
мы́ слей мои́ х прогоня́яй; ра́ дуйся,
во отраже́ ние злы́ х по́ мыслов
кре́ стным зна́ мением себе́
огражда́ ти побужда́ яй мя.
Ра́ дуйся, на а́ спида и васили́ ска
небоя́зненно наступа́ ти укрепля́яй
мя; ра́ дуйся, име́ яй непобеди́ мое
ору́ жие проти́ ву всех враго́ в мои́ х.
Ра́ дуйся, А́ нгеле Госпо́ день, неусыпа́ емый храни́ телю мо́ й.
Кондак 5
Боготе́ чней и лучеза́ рней звезде́ ,
путеводи́ вшей дре́ вле волхвы́ на
поклоне́ ние ро́ ждшемуся в Вифлее́ ме
Спаси́ телю ми́ ра, дерза́ ю уподо́ бити тя,
13
благи́ й мо́ й храни́ телю: неотлу́ чным
бо и светоно́ сным твои́ м ми спребыва́ нием указу́ еши ми пра́ вый путь,
веду́ щий в Го́ рний Вифлее́ м, в Небе́ сное
Ца́ рствие, да та́ мо с ли́ ки Арха́ нгел
и А́ нгел сподо́ блюся воспева́ ти преве́ чному Царю́ сла́ вы: Аллилу́ ия.
Икос 5
Ви́ дя мя но́ щию содержи́ ма
мра́ чною и те́ мным о́ блаком страсте́ й
покрыва́ ема, святы́ й храни́ телю души́
моея́, не огорчи́ ся, не оста́ ви мене́ , но
подража́ яй долготерпе́ нию Спаси́ –
теля моего́ , пожди́ еще́ , возбужда́ я мя
к покая́нию, до́ ндеже очеса́ моя́ излию́т
исто́ чники слез на омы́ тие душе́ вныя
нечистоты́ моея́. О се́ м смире́ нно молю́
тя и глаго́ лю:
Ра́ дуйся, я́ко вы́ ну прино́ сиши Бо́ гу
о мне́ гре́ шнем моли́ твы своя́, я́ко
кади́ ло пред Ним благово́ нное;
14
ра́ дуйся, я́ко при́ сно хода́ тайствуеши
пред Созда́ телем мои́ м о е́ же
спасти́ ся ми.
Ра́ дуйся, я́ко пра́ ведный гнев Его́ ,
дви́ жимый на мя, свои́ м предста́ –
тельством отвраща́ еши; ра́ дуйся, я́ко
про́ сиши всемилосе́ рдаго Го́ спода
пода́ ти проще́ ние злы́ х мои́ х дея́ний.
Ра́ дуйся, я́ко умилостивля́еши
Его́ бла́ гость, да не погу́ бит мя со
беззако́ ньми мои́ ми; ра́ дуйся, я́ко
непреста́ нно мо́ лишися Искупи́ –
телю моему́ , да да́ рует ми вре́ мя ко
исправле́ нию.
Ра́ дуйся, я́ко возбужда́ еши мя
в покая́нии препроводи́ ти вся
дни живота́ моего́ ; ра́ дуйся, я́ко
внуша́ еши ми жела́ ние, да вы́ ну
ка́ юся пред Го́ сподем во всех мои́ х
прегреше́ ниях.
15
Ра́ дуйся, я́ко вразумля́еши мя
на вся́кое вре́ мя мы́ сленно себе́
испы́ тывати и во гресе́ х мои́ х испове́ доватися; ра́ дуйся, я́ко влага́ еши
в се́ рдце мое́ сокруше́ ние и ско́ рбь,
зане́ прогне́ вах преблага́ го Бо́ га
моего́ .
Ра́ дуйся, я́ко побужда́ еши мя
опла́ кивати окая́нное и скве́ рное
житие́ мое́ ; ра́ дуйся, светоно́ сный
и неумолка́ ющий хода́ таю спасе́ ния
моего́ .
Ра́ дуйся, А́ нгеле Госпо́ день, неусыпа́ емый храни́ телю мо́ й.
Кондак 6
Пропове́ дую велегла́ сно при́ сное
твое́ , храни́ телю мо́ й А́ нгеле, о мне́ ,
гре́ шнем, попече́ ние; в ско́ рбех бо
и напа́ стех, я́же в сем многомяте́ жнем ми́ ре смуща́ ют мир души́ моея́,
16
явля́еши ми ся ско́ рый уте́ шитель,
вразумля́я мя, я́ко вся сия́ ниспосыла́ ются от прему́ драго Созда́ теля, а́ ки
врачевство́ проти́ ву душе́ вных неду́ гов
мои́ х, и поуча́ я благоде́ ющему си́ це
Небе́ сному Врачу́ воспева́ ти: Аллилу́ ия.
Икос 6
Возсиява́ ет в души́ мое́ й, омрача́ емей ско́ рбию и уны́ нием, свет благода́ тнаго утеше́ ния, и се́ рдце мое́ исполня́ется весе́ лия и ра́ дости, егда́ непреста́ нными твои́ ми, святы́ й А́ нгеле,
наставле́ нии возбужда́ ем дерза́ ю, я́ко
мыта́ рь, вопи́ ти к ще́ дрому Бо́ гу, да
ми́ лостив бу́ дет и прости́ т ми прегреше́ ния моя́. Не премолчи́ у́ бо, наста́ вниче мо́ й, вразумля́я и укрепля́я мя,
зову́ ща ти:
Ра́ дуйся, помога́ яй ми благи́ й яре́ м
спаси́ тельнаго терпе́ ния с любо́ вию
носи́ ти; ра́ дуйся, в беда́ х и злоклю-
17
че́ ниих упова́ нием на Го́ спода Бо́ га
укрепля́яй мя.
Ра́ дуйся, ско́ рби и боле́ зни му́ жественне преодолева́ ти мя поуча́ яй;
ра́ дуйся, вся́кую печа́ ль и уны́ ние от
се́ рдца моего́ отгоня́яй.
Ра́ дуйся, проти́ ву врага́ , в сеть
отча́ яния улови́ ти мя хотя́ща,
бра́ тися побужда́ яй мя; ра́ дуйся,
словесе́ м Апо́ стола, я́ко вси хотя́щии
благоче́ стно жи́ ти гони́ ми бу́ дут,
ве́ ровати убежда́ яй мя.
Ра́ дуйся, о́ браз терпе́ ния и злострада́ ния прия́ти ми проро́ ки
и Апо́ столы внуша́ яй; ра́ дуйся,
на лик му́ ченик и испове́ дник, за
Христа́ до излия́ния кро́ ве своея́
подвиза́ вшихся, во утеше́ ние ми
показу́ яй.
Ра́ дуйся, страда́ ния Самаго́ Спаси́ –
теля и Го́ спода вы́ ну у́ мным очесе́ м
18
мои́ м представля́яй; ра́ дуйся, наде́ –
ждою бу́ дущаго воздая́ния се́ рдце
мое́ услажда́ яй.
Ра́ дуйся, всера́ достным ожида́ нием
ве́ чных благ ду́ шу мою́ оживля́яй;
ра́ дуйся, благи́ й и при́ сный мо́ й уте́ –
шителю.
Ра́ дуйся, А́ нгеле Госпо́ день, неусыпа́ емый храни́ телю мо́ й.
Кондак 7
Хотя́й все́ м челове́ ком спасти́ ся,
премилосе́ рдый Созда́ тель мо́ й посла́
тя, А́ нгела Своего́ , я́ко ве́ рна ми стра́ жа
и пе́ стуна до́ бра во всем житии́ мое́ м, да
всю́ду вспомоществу́ еши ми святы́ ми
твои́ ми вдохнове́ нии, защища́ еши
проти́ ву ко́ зней диа́ вола и предуготовля́еши мя де́ лы благи́ ми вни́ ти
с му́ дрыми де́ вами в Небе́ сный Черто́ г,
с Богокра́ сною пе́ снию: Аллилу́ ия.
19
Икос 7
Но́ вую показу́ ет бла́ гость Госпо́ дь
и Влады́ ка мой на мне, непотре́ бнем
и па́ че всех гре́ шнейшем рабе́ Свое́ м:
прези́ рая бо лю́тая моя́ и тя́жкая,
не погуби́ л мя есть со беззако́ ньми
мои́ ми да́ же до настоя́щаго дне и часа́ ,
но долготерпя́ на мне, ми́ лостивне
ожида́ ет моего́ обраще́ ния и серде́ чнаго
покая́ния. Ве́ рую, благи́ й храни́ телю
мо́ й, я́ко твои́ м при́ сным пред Бо́ гом за
мя хода́ тайством досе́ ле храни́ м есмь;
те́ мже, любо́ вию к тебе́ подвиза́ емый,
взыва́ ю:
Ра́ дуйся, я́ко обурева́ ющася мя
в мо́ ри жития́ сего́ от коне́ чнаго
потопле́ ния соблюда́ еши; ра́ дуйся,
я́ко из ро́ ва беззако́ ний мои́ х руко́ ю
твоея́ по́ мощи мя исхища́ еши.
Ра́ дуйся, я́ко грехо́ вный сон душевре́ дныя моея́ ле́ ности отряса́ еши;
20
ра́ дуйся, я́ко ум мо́ й, омраче́ нный
небреже́ нием, све́ тлым твои́ м
прису́ тствием озаря́еши.
Ра́ дуйся, я́ко хла́ дное и ма́ ло не
уга́ сшее се́ рдце мое́ моли́ твами
воспламеня́ти ми помога́ еши;
ра́ дуйся, я́ко на славосло́ вие Бо́ жие
при́ сно мя возставля́еши.
Ра́ дуйся, я́ко настроя́еши глас мой
к песнопе́ нием, и́ миже досто́ йно
и пра́ ведно есть хвали́ ти Творца́ вся́-
ческих; ра́ дуйся, я́ко поуча́ еши мя
прославля́ти Го́ спода моего́ не усты́
то́ чию, но и се́ рдцем.
Ра́ дуйся, я́ко ко исполне́ нию пресвяты́ я во́ ли Его́ возбужда́ еши мя;
ра́ дуйся, я́ко самоотверже́ нию
и отрече́ нию моея́ злы́ я во́ ли приобучи́ ти мя тщи́ шися.
Ра́ дуйся, я́ко глуби́ ну, простоту́
и а́ гнчу кро́ тость стяжа́ ти ми преи́ с-
21
кренне жела́ еши; ра́ дуйся, я́ко о е́ же
младе́ нческому незло́ бию и ста́ рческому доброрассужде́ нию дарова́ тися ми хода́ тайствуеши.
Ра́ дуйся, А́ нгеле Госпо́ день, неусыпа́ емый храни́ телю мо́ й.
Кондак 8
Стра́ нен и пришле́ ц е́ сть на земли́
се́ й: житие́ мое́ су́ етно и маловре́ менно
есть; аз же, окая́нный, сме́ рти
безве́ стное во ум никогда́ же прие́ млю,
ни помышля́ю о Стра́ шнем Суди́ щи,
в не́ мже и́ мам Пра́ ведному Судии́
предста́ ти и да́ ти отве́ т о вся́ком де́ ле
же и сло́ ве. Те́ мже молю́ тя, души́ моея́
храни́ теля, возбуди́ мя ско́ ро от сна
грехо́ внаго, да не пости́ гнет мя час
сме́ рти неиспра́ вленна и да сподо́ –
блюся испроси́ ти от Всеми́ лостиваго
Бо́ га беззако́ нием мои́ м проще́ ние и во
22
гла́ се ра́ дования воспева́ ти Ему́ : Аллилу́ ия.
Икос 8
Всех Госпо́ дь и Созда́ тель мой
егда́ назна́ менует ми преста́ витися
от жития́ сего́ , ты, благи́ й храни́ телю
мо́ й, прови́ дяй гро́ зныя му́ ки, духово́ м
зло́ бы и нераска́ янным гре́ шником
угото́ ванныя и мене́ ожида́ ющия,
покры́ й мя твоего́ милосе́ рдия крила́ ми,
я́коже оре́ л птенцы́ своя́, и внегда́ исчеза́ ти от мене́ ду́ ху моему́ , да у́ зрю тя
близ мене́ предстоя́ща и лю́тыя враги́
отгоня́юща. О сем со умиле́ нием молю́
ти ся, веща́ я си́ це:
Ра́ дуйся, у́ мным очесе́ м мои́ м
го́ рький и стра́ шный час сме́ ртный
представля́яй; ра́ дуйся, я́ко неизбе́ жен, вку́ пе же и безве́ стен час той
при́ сно ми напомина́ яй.
Ра́ дуйся, на ки́ йждо день а́ ки уже́ на
после́ дний жития́ моего́ взира́ ти мя
23
поуча́ яй; ра́ дуйся, на вся́кое вре́ мя
ко исхо́ ду во ин мир мя предуготовля́яй.
Ра́ дуйся, душе́ вное умиле́ ние
и серде́ чное сокруше́ ние во мне
ражда́ яй; ра́ дуйся, вы́ ну жела́ яй
ми, да поне́ при кончи́ не дни́ й мои́ х
пока́ юся.
Ра́ дуйся, люби́ ти мир и я́же в ми́ ре
ми воспреща́ яй; ра́ дуйся, пристра́ –
стие к тле́ нному бога́ тству из се́ рдца
моего́ искореня́ти помога́ яй.
Ра́ дуйся, вся бла́ га земна́ я бы́ ти
привре́ менна и скоропреходя́ща ми
показу́ яй; ра́ дуйся, я́ко вся кра́ сная
ми́ ра сего́ цве́ ту се́ льному подо́ бна
суть, вразумля́яй мя.
Ра́ дуйся, сла́ вы челове́ чи, а́ ки
те́ ни преходя́щия, иска́ ти возбраня́яй ми; ра́ дуйся, от еди́ наго Бо́ га
сла́ вы нетле́ нныя в бу́ дущем ве́ це
взыска́ ти побужда́ яй мя.
24
Ра́ дуйся, А́ нгеле Госпо́ день, неусыпа́ емый храни́ телю мо́ й.
Кондак 9
Всяк грех соде́ ях в житии́ сем и весь
живо́ т мо́ й во мно́ зе прете́ к суете́ ,
к концу́ прибли́ жихся; врази́ же мои́
устремля́ются на мя, а́ лчуще поя́ти мя
и низри́ нути во глубину́ а́ дову. Те́ мже
молю́ ти ся, благи́ й мо́ й храни́ телю,
бу́ ди ми защи́ титель, егда́ и́ мам преходи́ ти лю́тая мыта́ рства, и безбе́ дно
доведи́ мя до врат Небе́ снаго Ца́ рствия,
иде́ же ли́ цы а́ нгельстии ра́ достне
срета́ ют восклица́ ющих: Аллилу́ ия.
Икос 9
Вити́ йствующий язы́ к не мо́ жет
изрещи́ , я́же сотвори́ л ми еси́ , святы́ й
храни́ телю мо́ й, во всем житии́ мое́ м:
прия́в бо ду́ шу мою́ от купе́ ли Свята́ го
25
Креще́ ния, храни́ л мя еси́ во младе́ нчестве, учи́ л и вразумля́л еси́ во о́ трочестве, соблюда́ л мя еси́ от поползнове́ ния ко грехо́ м в во́ зрасте ю́ношестем,
наставля́л еси́ , прише́ дша мя в му́ жество, охраня́л еси́ на всех путе́ х мои́ х
да́ же до ста́ рости, облича́ я и утеша́ я,
всю́ду помога́ я и направля́я на путь
спасе́ ния. Сего́ ра́ ди благода́ рственне
вопию́ ти:
Ра́ дуйся, я́ко никогда́ же лиша́ еши
мя твоея́ по́ мощи и заступле́ ния;
ра́ дуйся, я́ко от сна востаю́ща мя
подвиза́ еши ко благодаре́ нию
Го́ спода, укрепля́ющаго си́ лы моя́.
Ра́ дуйся, я́ко нача́ ток коего́ ждо дне
моли́ твою освяща́ ти мя поуча́ еши;
ра́ дуйся, я́ко воспреща́ еши ми без
моли́ твы к всеблаго́ му Промысли́ –
телю, дерзнове́ нно собо́ ю что начина́ ти.
Ра́ дуйся, я́ко самонаде́ яние из
26
се́ рдца моего́ истреби́ ти тщи́ шися;
ра́ дуйся, я́ко сладча́ йшее и́ мя
Го́ спода Иису́ са Христа́ усты́ непреста́ нно произноси́ ти и во уме́
держа́ ти мя побужда́ еши.
Ра́ дуйся, я́ко во вся́кое вре́ мя ну́ жная
то́ чию и поле́ зная веща́ ти язы́ ком
ми внуша́ еши; ра́ дуйся, я́ко от праздносло́ вия, многоглаго́ лания, па́ че же
кощу́ нства мя удержава́ еши.
Ра́ дуйся, я́ко яду́ щу и пию́щу ми
и́ ли и́ но что творя́щу при́ сно спребыва́ еши; ра́ дуйся, я́ко воздержа́ нию
в пи́ щи и питии́ приобучи́ ти мя
пече́ шися.
Ра́ дуйся, я́ко спя́ща мя храни́ ши
и врага́ , хотя́ща искуси́ ти мя
со́ нными мечта́ нии, отгоня́еши;
ра́ дуйся, я́ко воспяща́ еши мя от
любостра́ стнаго стремле́ ния и во
о́ чию мое́ ю целому́ дренный стыд
влага́ еши.
27
Ра́ дуйся, А́ нгеле Госпо́ день, неусыпа́ емый храни́ телю мо́ й.
Кондак 10
Спасти́ всех прише́ дый, Иису́ се
мо́ й преблаги́ й, со умиле́ нием молю́
Ти ся: Твои́ м милосе́ рдием прости́
мои́ х злы́ х премно́ жество и безме́ рие,
преклоня́емый на сие Боже́ ственными мольба́ ми Твоего́ невеще́ ственнаго служи́ теля, его́ же ми приста́ вил
еси́ из младе́ нчества, я́ко Человеколю́бец, храни́ теля, да досто́ ин явлю́ся
вни́ ти в черто́ г сла́ вы Твоея́ и со ду́ хи
пра́ ведных воспе́ ти: Аллилу́ ия.
Икос 10
Стена́ тве́ рда при́ сно явля́еши ми
ся, святы́ й А́ нгеле, проти́ ву ухищре́ ний
зло́ бных враго́ в мои́ х, и́ щущих ве́ чныя
поги́ бели моея́ и расслабля́ющих
ду́ шу мою́ ле́ ностию и самозабве́ нием.
28
Молю́ у́ бо тя, храни́ телю мо́ й, да твои́ м
хода́ тайством сподо́ блюся при исхо́ де
души́ моея́ из телесе́ прича́ стник бы́ ти
Пречи́ стаго Те́ ла и Святе́ йшия Кро́ ве
моего́ Спаси́ теля, я́ко да укрепи́ вся се́ ю
нетле́ нною пи́ щею и животво́ рным
питие́ м, безтре́ петно прейду́ во ин мир,
воспева́ я тя, моего́ благоде́ теля:
Ра́ дуйся, я́ко дана́ ти есть вла́ сть
и си́ ла отража́ ти де́ монская на мя
нападе́ ния; ра́ дуйся, я́ко прия́л еси́
от Бо́ га кре́ пость на побежде́ ние
неви́ димых враго́ в мои́ х.
Ра́ дуйся, я́ко от вся́каго злоде́ йства и ко́ зней диа́ вольских моги́ й
изба́ вити мя; ра́ дуйся, я́ко го́ рьких
мыта́ рств нача́ льника, лю́таго мироде́ ржца нападе́ ния от мене́ отрева́ еши.
Ра́ дуйся, я́ко, огражда́ емый твои́ м
прису́ тствием, и́ мам наде́ жду в час
29
сме́ рти не устраши́ тися мра́ чных
лиц ду́ хов зло́ бы; ра́ дуйся, я́ко,
храни́ мый тобо́ ю, упова́ ю безбе́ дно
прейти́ возду́ шная мыта́ рства.
Ра́ дуйся, я́ко укрепля́емый твое́ ю
по́ мощию, ча́ ю не уде́ ржан бы́ ти
вне врат ра́ я, ми вожделе́ ннаго;
ра́ дуйся, я́ко твое́ за мя предста́ –
тельство си́ льно есть пред Бо́ гом,
е́ же не вве́ ржену ми бы́ ти во тьму
кроме́ шную.
Ра́ дуйся, я́ко при́ сно внуша́ еши ми
умилостивля́ти Го́ спода слеза́ ми
покая́ния, да изба́ влюся гее́ нны
а́ дския; ра́ дуйся, я́ко побужда́ еши мя
день и нощь моли́ тися, да не по́ слан
бу́ ду со де́ моны му́ читися.
Ра́ дуйся, неотсту́ пный мой руководи́ телю и пе́ стуне; ра́ дуйся, кре́ пкий
мой засту́ пниче и ско́ рый помо́ щниче.
30
Ра́ дуйся, А́ нгеле Госпо́ день, неусыпа́ емый храни́ телю мо́ й.
Кондак 11
Пе́ ние сие́ , а́ ще и от усе́ рдия моего́
ти приноси́ мое, святы́ й храни́ телю мо́ й,
вем, я́ко не дово́ льно есть ко изьявле́ нию моего́ серде́ чнаго благодаре́ ния
за вся блага́ я, я́же ми сотвори́ л еси́ и не
престае́ ши твори́ ти да́ же до сего́ дне
и часа́ ; но и о сем молю́ ти ся, о́ бщаго
ми с тобо́ ю Созда́ теля уми́ лостиви,
да на Стра́ шнем Суде́ Свое́ м шу́ ия
ча́ сти изба́ вит мя и сподо́ бит со все́ ми
святы́ ми воспева́ ти Ему́ : Аллилу́ ия.
Икос 11
Свети́ льник мой угасе́ , еле́ я же
благи́ х дел, во е́ же возжещи́ его, несть
ми: и где обря́щуся аз, окая́нный, сном
грехо́ вным отягче́ нный, егда́ пости́ гнет
мя внеза́ пу полу́ нощь, час кончи́ ны
31
моея́? Но да не услы́ шу и аз, я́коже юро́ –
дивыя де́ вы, гро́ знаго гла́ са Жениха́ :
«Не вем тя!» Помози́ ми, неусыпа́ емый
храни́ телю мо́ й, напо́ лнити сосу́ ды
души́ моея́ еле́ ем благи́ х дел, па́ че же
милосе́ рдия и смире́ ния. Ны́ не же
приими́ от мене́ сие́ пе́ ние:
Ра́ дуйся, Еди́ наго Го́ спода име́ ти
в ра́ зуме при́ сно ми внуша́ яй;
ра́ дуйся, за́ поведь о любви́ к Нему́ ,
Преблаго́ му, в се́ рдце мое́ м обновляя́яй.
Ра́ дуйся, люби́ ти Его́ , Созда́ теля,
всем умо́ м и всем помышле́ нием мя
побужда́ яй; ра́ дуйся, и к бли́ жним
и́ скреннюю любо́ вь мою́ богоуго́ дну
бы́ ти непреста́ нно ми напомина́ яй.
Ра́ дуйся, люби́ ти их не сло́ вом и́ ли
язы́ ком, но де́ лом и и́ стиною мя
поуча́ яй; ра́ дуйся, во всех ну́ ждах их
помога́ ти жела́ ние ми влага́ яй.
32
Ра́ дуйся, утеша́ ти скорбя́щих, заступа́ ти оби́ димых мя наставля́яй;
ра́ дуйся, от име́ ний свои́ х уделя́ти
бе́ дным и неиму́ щим се́ рдце мое́
преклоня́яй.
Ра́ дуйся, и ду́ шу мою́, по за́ поведи
Спаси́ теля, положи́ ти за дру́ ги
своя́ гото́ ву ми бы́ ти возбужда́ яй;
ра́ дуйся, закрыва́ яй очеса́ моя́, е́ же
не зре́ ти ми прегреше́ ния бра́ та
моего́ .
Ра́ дуйся, не попуща́ яй ми осужда́ ти
поползну́ вшагося на грех бли́ жняго
моего́ ; ра́ дуйся, воспреща́ яй ми я́ти
ве́ ру оглаго́ льником клевре́ та моего́ .
Ра́ дуйся, А́ нгеле Госпо́ день, неусыпа́ емый храни́ телю мо́ й.
Кондак 12
Благода́ ть дана́ ти есть от Всемогу́ щаго Го́ спода, святы́ й покрови́ телю
33
мо́ й, е́ же храни́ ти мя на всех путе́ х
мои́ х, да не о ка́ мень коего́ собла́ зна
преткне́ тся нога́ моя́, до́ ндеже мя предста́ виши Христу́ Бо́ гу спасе́ на, Ему́ же
немо́ лчно вся Си́ лы Небе́ сныя взыва́ ют:
Аллилу́ ия.
Икос 12
Пою́ твое́ досточу́ дное милосе́ рдие
и мно́ гое снисхожде́ ние, быстродви́ жный у́ ме, безпло́ тный слуго́ Госпо́ –
день: я́ко не гнуша́ ешися грехо́ вныя
моея́ смра́ дности и не престае́ ши
приноси́ ти о мне, непотре́ бнем, святы́ я
моли́ твы своя́ ко святе́ йшему престо́ лу
Триипоста́ снаго Бо́ га, е́ же не поги́ бнути ми во ве́ ки, но Ца́ рствие Небе́ сное
насле́ довати. Благоволи́ у́ бо прия́ти от
душе́ вных сокро́ вищ мои́ х приноси́ мое
ти песнопе́ ние:
Ра́ дуйся, я́ко воспомина́ нием гряду́ –
щаго гро́ знаго Суда́ Бо́ жия от грехо́ в
34
мя отрева́ еши; ра́ дуйся, я́ко ду́ шу
мою́, а́ ки неве́ сту, ко сре́ тению
прекра́ снаго Жениха́ Христа́ предуготовля́ти возбужда́ еши мя.
Ра́ дуйся, я́ко при́ сно жела́ еши
досто́ йна мя сотвори́ ти бра́ чнаго
черто́ га Его́ ; ра́ дуйся, я́ко вы́ ну
учи́ ши мя возжига́ ти свети́ льник
души́ моея́, да с му́ дрыми де́ вами,
душа́ ми пра́ ведных, вни́ ду в онь.
Ра́ дуйся, я́ко грехо́ вныя оде́ жды
моея́ совлачи́ тися побужда́ еши мя;
ра́ дуйся, я́ко в ри́ зу непоро́ чности
и чистоты́ облещи́ ся ми спосо́ бствуеши.
Ра́ дуйся, я́ко хода́ тайствуеши, да на
Стра́ шнем Суде́ Христо́ ве одесну́ ю
Его́ ста́ ти сподо́ блюся; ра́ дуйся, я́ко
умоля́еши благоутро́ бие Бо́ жие, да
ли́ ку избра́ нных Свои́ х сопричте́ т
мя.
35
Ра́ дуйся, я́ко подвиза́ еши на моли́ тву
ко Го́ споду и сожи́ телей твои́ х
небе́ сных, да всели́ т мя с ни́ ми во
Ца́ рствии Свое́ м; ра́ дуйся, до́ брый
и бо́ дрый блюсти́ телю мо́ й.
Ра́ дуйся, те́ плый о мне, гре́ шном,
моли́ твенниче и благи́ й предста́ –
телю; ра́ дуйся, по Го́ споде Бо́ зе
и Пресвяте́ й Богоро́ дице кре́ пкое
мое́ упова́ ние.
Ра́ дуйся, А́ нгеле Госпо́ день, неусыпа́ емый храни́ телю мо́ й.
Кондак 13
О пресла́ вный и у́ мный све́ те,
А́ нгеле Бо́ жий! Приими́ благода́ рственное сие́ и моле́ бное пе́ ние, и егда́
и́ мам от земли́ воста́ ти на суд, покажи́
тогда́ милосе́ рдие твое́ на мне гре́ шнем:
предста́ ни близ мене́ тих и ра́ достен,
наде́ ждою спасе́ ния отъе́ мля страх
36
мой, да в селе́ ниих ра́ йских сподо́ блюся
вку́ пе с тобо́ ю во ве́ ки веко́ в воспева́ ти
преве́ чному Царю́ сла́ вы: Аллилу́ ия.
Этот кондак читается трижды.
Икос 1
А́ нгеле святы́ й, по́ сланный с Небесе́ ,
во е́ же храни́ ти мя и рyководи́ ти во
всей жи́ зни мое́ й, припа́ дая молю́ ти ся:
сам наста́ ви и вразyми́ мя, начина́ юща
от серде́ чныя любве́ и yсе́ рдия возглаша́ ти пе́ сненныя ти хвалы́ :
Ра́ дyйся, А́ нгеле Бо́ жий, предста́ –
телю мой y Пресвяты́ я Тро́ ицы;
ра́ дyйся, Царя́ ца́ рствyющих
безпло́ тный во́ ине.
Ра́ дyйся, Го́ спода госпо́ дствyющих
небе́ сный слyго́ ; ра́ дyйся, ýмных
и невеще́ ственных слyг Его́ сожи́ –
телю.
Ра́ дyйся, творя́й при́ сно во́ лю
37
Влады́ ки своего́ ; ра́ дyйся, прие́ мый
от Бо́ га повеле́ ние и власть храни́ ти
дýшy мою́.
Ра́ дyйся, никогда́ же отлyча́ яйся
мене́ гре́ шнаго; ра́ дyйся, вы́ нy спребыва́ яй ми недосто́ йномy.
Ра́ дyйся, соблюда́ яй мя на всех пyте́ х
мои́ х; ра́ дyйся, сохраня́яй мя от
вся́каго зла.
Ра́ дyйся, от Бо́ га да́ нный ми рyководи́ телю на пyте́ х жития́ моего́ ;
ра́ дyйся, благи́ й наста́ вниче мой.
Ра́ дyйся, А́ нгеле Госпо́ день, неyсыпа́ емый храни́ телю мой.
Кондак 1
Избра́ нный от Го́ спода Бога на
хрaнéниe дyши́ моея́ и телесе́ , святы́ й
А́ нгеле, похва́ льная ти воспе́ ти дерза́ ю,
недосто́ йный раб твой; ты же, я́ко
38
име́ яй дерзнове́ ние к Царю́ Небе́ сномy, от вся́ких бед и скорбе́ й, от враг
ви́ димых же и неви́ димых защити́ ,
зовýща:
Ра́ дyйся, А́ нгеле Госпо́ день, неyсыпа́ емый храни́ телю мой.
Молитва Ангелу Хранителю
О святы́ й А́ нгеле, храни́ телю
и покрови́ телю мой благи́ й! С сокруше́ нным се́ рдцем и боле́ зненною
душе́ ю предстою́ ти, моля́ся: услы́ ши
мя, гре́ шнаго раба́ своего́ (имя), с во́ плем
кре́ пким и пла́ чем го́ рьким вопию́щаго;
не помяни́ мои́ х беззако́ ний и непра́ вд,
и́ миже аз окая́нный прогневля́ю тя во
вся дни и часы́ , и ме́ рзостна себе́ творю́
пред Созда́ телем на́ шим Го́ сподем;
яви́ ся мне милосе́ рд и не отлуча́ йся
мене́ скве́ рнаго да́ же до кончи́ ны моея́;
возбуди́ мя от сна грехо́ внаго и посо́ б-
39
ствуй твои́ ми моли́ твами про́ чее
вре́ мя живота́ моего́ без поро́ ка преити́
и сотвори́ ти плоды́ досто́ йны покая́ния, па́ че же от сме́ ртных паде́ ний
грехо́ вных соблюди́ мя, да не поги́ бну
во отча́ янии и да не пора́ дуется враг
о поги́ бели мое́ й. Вем вои́ стинну и усты́
испове́ дую, я́ко никто́ же тако́ в друг
и предста́ тель, защи́ титель и побо́ рник,
я́коже ты, святы́ й А́ нгеле: предстоя́
бо Престо́ лу Госпо́ дню, мо́ лишися
о мне непотре́ бнем и па́ че всех гре́ шнейшем, да не изы́ мет Преблаги́ й души́
моея́ в день неча́ яния моего́ и в день
творе́ ния зло́ бы. Не преста́ й у́ бо умилостивля́я Премилосе́ рдаго Го́ спода
и Бо́ га моего́ , да отпу́ стит согреше́ ния
моя́, я́же сотвори́ х во всем житии́ мое́ м,
де́ лом, сло́ вом и все́ ми мои́ ми чу́ вствы,
и и́ миже весть судьба́ ми да спасе́ т мя;
да нака́ жет мя зде по Свое́ й неизрече́ нней ми́ лости, но да не обличи́ т и не
40
истяже́ т мя она́ мо по Своему́ нелицеприя́тному правосу́ дию; да сподо́ бит
мя покая́ние принести́ , с покая́нием же
Боже́ ственное Причаще́ ние досто́ йне
прия́ти, о сем па́ че молю́, и такова́ го
да́ ра всеусе́ рдно жела́ ю. В стра́ шный
же час сме́ рти неотсту́ пен бу́ ди ми,
благи́ й храни́ телю мо́ й, прогоня́я
мра́ чныя де́ моны, иму́ щия устраши́ ти
притре́ петную ду́ шу мою́; защити́ мя
от тех ловле́ ния, егда́ и́ мам преходи́ ти
возду́ шная мыта́ рства, да храни́ м тобо́ ю,
безбе́ дно дости́ гну рая́ ми вожделе́ ннаго, иде́ же ли́ цы святы́ х и Го́ рних Сил
непреста́ нно восхваля́ют всечестно́ е
и великоле́ пое и́ мя в Тро́ ице сла́ вимаго Бо́ га, Отца́ и Сы́ на и Свята́ го Ду́ ха,
Ему́ же подоба́ ет честь и поклоне́ ние во
ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
41
Величание
Велича́ ем вас,/ Арха́ нгели и А́ нгели
и вся во́ инства,/ Херуви́ ми
и Серафи́ ми,// сла́ вящия Го́ спода.
Расписание чтения акафистов
ПН
2:00, 8:00, 14:00, 20:00
2:30, 8:30, 14:30, 20:30
3:00, 9:00, 15:00, 21:00
Михаилу Архангелу
Ангелу-Хранителю
прп. Сергию Радонежскому
ВТ
2:00, 8:00, 14:00, 20:00
2:30, 8:30, 14:30, 20:30
3:00, 9:00, 15:00, 21:00
прор. Иоанну Предтече
муч. Авраамию Болгарскому
прп. Серафиму Саровскому
СР
2:00, 8:00, 14:00, 20:00
2:30, 8:30, 14:30, 20:30
3:00, 9:00, 15:00, 21:00
Б. М. «Неупиваемая Чаша»
Б. М. «Умягчение злых сердец»
Б. М. «Всецарица»
ЧТ
2:00, 8:00, 14:00, 20:00
2:30, 8:30, 14:30, 20:30
3:00, 9:00, 15:00, 21:00
свт. Николаю
вмч. и Победоносцу Георгию
блж. Матроне Московской
ПТ
2:00, 8:00, 14:00, 20:00
2:30, 8:30, 14:30, 20:30
3:00, 9:00, 15:00, 21:00
Б. М. «Взыскание погибших»
муч. Гурию, Самону, Авиву
свт. Спиридону Тримифунтскому
СБ
2:00, 8:00, 14:00, 20:00
2:30, 8:30, 14:30, 20:30
3:00, 9:00, 15:00, 21:00
вмч. и целителю Пантелеимону
За единоумершего
Б. М. «Казанская»
ВС
2:00, 8:00, 14:00, 20:00
2:30, 8:30, 14:30, 20:30
3:00, 9:00, 15:00, 21:00
Покрову Божией Матери
Б. М. «Нечаянная Радость»
Слава Богу за всё

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: